ค้นหาข่าว :
 
 

 

คณะกรรมการบริหารงาน การเงิน การจัดหารายได้จากทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 

รองศาสตราจารย์ไชยณรงค์  นาวานุเคราะห์

ประธานกรรมการ

 

นางวิภาจรีย์  พุทธิลินประทีบ

รองประธาน

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านการคลัง การเงินและการบัญชี

 

นางสาวเกศริน  ภัทรเปรมเจริญ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านการเศรษฐศาสตร์หรือการลงทุน

 

นายอดุลย์  ค้ำชู

 

กรรมการ

 

                                             

                                       รองศาสตราจารย์จิระพันธ์  ห้วยแสน                                                      ดร.อมร  มะลาศรี

 

 รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ  สุดสนธิ์

 

นายพัฒนา  พึ่งพันธุ์

กรรมการและเลขานุการ

                                             

                                             นางพัชรนันท์  ศักดิ์วงษ์                                                              นางสาวศรีอุบล  ทองคำ

                                                     ผู้ช่วยเลขานุการ                                                                      ผู้ช่วยเลขานุการ

 


  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU