ค้นหาข่าว :
 
 
» คณะ ภาควิชา และสาขาวิชา» สำนักงาน กอง และหน่วยงาน» สภามหาวิทยาลัย» สภาคณาจารย์และข้าราชการ» หน่วยตรวจสอบภายใน

คณะ ภาควิชา และสาขาวิชา

» คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
     • ภาควิชาวิทยาศาสตร์
          - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
          - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
          - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา
     • ภาควิชาศิลปศาสตร์
          - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
» คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
     • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
          - กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์
          - กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น
          - กลุ่มวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
          - กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
          - กลุ่มวิชาการอาญชวิทยาและ การบริหารงานตำรวจ
     • สาขาวิชานิติศาสตร์
     • สาขาวิชารัฐศาสตร์(การปกครอง)
» คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
     • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
     • สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
     • สาขาวิชานิเทศศาสตร์
» คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     • สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
     • สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
     • สาขาวิชาพัฒนาสังคม
     • สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
» คณะบริหารธุรกิจ
     • สาขาวิชาการบัญชี
     • สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
     • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
» คณะครุศาสตร์
     • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
     • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
     • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
     • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
     • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
     • สาขาวิชาภาษาไทย
     • สาขาวิชาสังคมศึกษา
» คณะสาธารณสุขศาสตร์
     • สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
» คณะเทคโนโลยีสังคม
     • สาขาวิชาการตลาด
     • สาขาวิชาการบัญชี
     • สาขาวิชาการจัดการ
     • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
     • สาขาวิชาสังคมศาสตร์
     • สาขามนุษยศาสตร์
     • สาขาวิชาการท่องเที่ยว
» คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
     • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
     • สาขาวิชาพืชศาสตร์
     • สาขาวิชาประมง
     • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
     • สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
     • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
     • สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร
     • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
     • สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
     • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
     • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
     • สาขาวิชาพืชศาสตร์
     • สาขาวิชาประมง
     • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
     • สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
     • สาขาวิชาช่างยนต์


  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU