ค้นหาข่าว :
 
  ม.กาฬสินธุ์ สืบสานประเพณีไทย อนุรักษ์​และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม​ “การลงแขกดำนำ“
  หมวด  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม   วันที่ประกาศ  29-06-2561   ผู้ประกาศ  วินัย ชุ่มอภัย

           สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “การลงแขกดำนา” สืบทอดประเพณี อันงดงามของบรรพบุรุษ ก่อให้เกิดความรักและสามัคคีในกลุ่มของนักศึกษา นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรรม

          เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน  2561 รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ​อนุรักษ์​และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม​ "การลงแขกดำนา" สืบสานประเพณีไทย ณ​ แผนกนาข้าว สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย​กาฬสินธุ์

 

          รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดี กล่าวว่า อาชีพการทำนาเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรภาคอีสาน ที่ได้รับการสืบทอดสู่ลูกหลานมาเป็นเวลานานจวบจนปัจจุบัน ในอดีตชาวนาภาคอีสานมีประเพณีช่วยกันปักดำทำนำ เนื่องจากในแต่ละหมู่บ้านมีกำลังคนไม่มากนัก แต่ละคนจะรู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดี เมื่อมีงานหรือกิจกรรมที่ช่วยเหลือกันได้ก็จะพยายามร่วมมือกัน จึงเกิดประเพณี "การลงแขก" กล่าวได้ว่า ในบริบทของสังคมไทยนั้น “การลงแขก” เป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาความร่วมมือแบบเสริมพลังกัน รวมทั้งเป็นพื้นฐานวิธีรวมกลุ่มเรียนรู้เพื่อสร้างส่วนรวมด้วยกันในรูปแบบต่างๆของชุมชนทุกระดับ และเป็นทุนทางสังคมอย่างหนึ่งที่บ่งชี้ความเข้มแข็งของสังคมได้ ปัจจุบันประเพณีการลงแขกได้เลือนหายไปจากสังคมไทย เนื่องจากมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อทดแทนแรงงานมนุษย์มากขึ้น ทำให้ประเพณีดังกล่าวค่อยๆ หายไป ดังนั้นโครงกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การลงแขกดำนา จึงมีความสำคัญต่อการปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เห็นความสำคัญของการทำนำตามวิถีเกษตรวิถีดั้งเดิมของชุมชน ตลอดจนเป็นแนวทางที่สำคัญในการลดต้นทุนการผลิตที่แสดงการร่วมแรงร่วมใจเคารพนับถือคุณค่ำภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันล้ำค่ำของบรรพบุรุษ การลงแขกดำนาจึงถือเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงานของชาวนำไทย ที่ควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้คงอยู่และสืบสานต่อไป

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้จัดกิจกรรม ประเพณี "ลงแขกดำนา" สืบทอดประเพณี อันงดงามของบรรพบุรุษ

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวว่า อาชีพการทำนาเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรภาคอีสาน ที่ได้รับการสืบทอดสู่ลูกหลานมาเป็นเวลานานจวบจนปัจจุบัน ในอดีต ชาวนาภาคอีสานมีประเพณีช่วยกันปักดำทำนา เนื่องจากในแต่ละหมู่บ้านมีกำลังคนไม่มากนัก แต่ละคนจะรู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดี เมื่อมีงานหรือกิจกรรมที่ช่วยเหลือกันได้ก็จะพยายามร่วมมือกัน จึงเกิดประเพณี "ลงแขกดำนา" สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งมีหน้าที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านพืชศาสตร์ได้เล็งเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ประเพณีลงแขกดำนาดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมลงแขกดำนาขึ้น ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ แผนกนาข้าว ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.

          ผศ.ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา เผยถึงวัตถุประสงค์ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มี 4 ประเด็นหลักๆด้วยกันคือ

          1. เพื่อสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)

          2. เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันงดงามของ บรรพบุรุษ

          3. เพื่อก่อให้เกิดความรักและสามัคคีในกลุ่มของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลกรที่เข้าร่วมกิจกรรม

          4. เพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่ออำชีพเกษตรกรรม

   
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  20  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม
  คณะครุศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ สอบสัมภาษณ์ โครงการผลิตครูเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๑   
  Journey to Change Mindset สัญจรที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์   
  งานพัฒนานักศึกษาทำบุญตักบาตรหอพักสวัสดิการ แด่พระภิกษุสงฆ์ ๙ รูปเพื่อเป็นสิริมงคล   
  นศ.ม.กาฬสินธุ์ ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ “ITC-CSCC 2018“ 
  ม.กาฬสินธุ์ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ยกระดับ OTOP ใน 10 จังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศไทย พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 
     คณะครุศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ สอบสัมภาษณ์ โครงการผลิตครูเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๑
     คณะครุศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ สอบสัมภาษณ์ โครงการผลิตครูเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๑

     Journey to Change Mindset สัญจรที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
     Journey to Change Mindset สัญจรที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

     งานพัฒนานักศึกษาทำบุญตักบาตรหอพักสวัสดิการ แด่พระภิกษุสงฆ์ ๙ รูปเพื่อเป็นสิริมงคล
     งานพัฒนานักศึกษาทำบุญตักบาตรหอพักสวัสดิการ แด่พระภิกษุสงฆ์ ๙ รูปเพื่อเป็นสิริมงคล

     นศ.ม.กาฬสินธุ์ ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ “ITC-CSCC 2018“
     นศ.ม.กาฬสินธุ์ ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ “ITC-CSCC 2018“

     ม.กาฬสินธุ์ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ยกระดับ OTOP ใน 10 จังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศไทย พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
     ม.กาฬสินธุ์ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ยกระดับ OTOP ใน 10 จังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศไทย พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU