ค้นหาข่าว :
 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ม.กาฬสินธุ์ ประชุมสัมมนาทิศทางและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  หมวด  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม   วันที่ประกาศ  28-05-2561   ผู้ประกาศ  วินัย ชุ่มอภัย

          ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องภูไท อาคาร 15 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาทิศทางและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

           โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวว่า ตามที่หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม ได้ครบกำหนดปรับปรุงหลักสูตรในปี 2560 นี้ ทางคณะกรรมการบริหารและกรรมการประจำหลักสูตร ได้เห็นว่าควรมีการปรับปรุงหลักสูตรเชิงบูรณาการ เพื่อรองรับความต้องการของตลาดในการพัฒนาแรงงานให้เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศในปัจจุบันนั้น จึงได้มีมติร่วมกันในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่เกิดจากการบูรณาการทั้ง 3 หลักสูตรเข้าด้วยกัน คือ สาขาวิชาพัฒนาสังคม สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม และ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งเป็นการร่วมจุดแข็งของแต่ละสาขาวิชาเข้าร่วมกัน อาทิ ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ การพัฒนาสังคม ด้านการจัดการทางวัฒนธรรม และด้านการจัดการสารสนเทศ ซึ่งคาดว่าจะสามารถรองรับและผลิตนักศึกษาได้ตามความต้องการของตลาดแรงงานตามทิศทางของการพัฒนาประเทศต่อไปได้ สำหรับวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะในการทำงานพัฒนาท้องถิ่น
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านแนวคิด ทฤษฎี หลักและกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการสร้างและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
  4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการทำงานด้านพัฒนาท้องถิ่น
  5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการสื่อสาร และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงานด้านพัฒนาท้องถิ่น

          สำหรับแผนการเรียนปริญญาตรี 4 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ทั้งนี้สาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล  เผยว่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้จัดให้มีการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ผู้สอนได้ทำความเข้าใจในทิศทางและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับหลักสูตร พร้อมทั้งวางแผนการบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ให้เหมาะสมและมีความสอดคล้องกันทั้ง 3 ชุดวิชาภายใต้หลักสูตรเดียวกัน ซึ่งคาดว่าจะเปิดรับนักศึกษาได้ในปีการศึกษา 2561 นี้

 

ข่าว : วินัย ชุ่มอภัย 

ภาพปก : วีรพล คำสุวรรณ 
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  6  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป บริการวิชาการ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”   
  ม.กาฬสินธุ์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙    
  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมนิทรรศการการศึกษาอาเซียน – จีน ครั้งที่ ๑๑ ร่วมจัดการสัมมนาวิชาการ ความร่วมมือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน 
  สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ น้อมระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งกฎหมายไทย จัดโครงการวันรพี ประจำปี ๒๕๖๑ 
  คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การหล่อเทียน 
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป บริการวิชาการ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป บริการวิชาการ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกบุคลากรฯ ปี ๒๕๖๑
     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกบุคลากรฯ ปี ๒๕๖๑

     บริษัท เอส.พี ฟาร์ม กาฬสินธุ์ จำกัด เปิดรับสมัครทุนการศึกษาแบบให้เปล่า สำหรับนักศึกษา ม.กาฬสินธุ์
     บริษัท เอส.พี ฟาร์ม กาฬสินธุ์ จำกัด เปิดรับสมัครทุนการศึกษาแบบให้เปล่า สำหรับนักศึกษา ม.กาฬสินธุ์

     ม.กาฬสินธุ์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
     ม.กาฬสินธุ์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

     คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมนิทรรศการการศึกษาอาเซียน – จีน ครั้งที่ ๑๑ ร่วมจัดการสัมมนาวิชาการ ความร่วมมือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน
     คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมนิทรรศการการศึกษาอาเซียน – จีน ครั้งที่ ๑๑ ร่วมจัดการสัมมนาวิชาการ ความร่วมมือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU