ค้นหาข่าว :
 
 

ที่ตั้งนามน

(อ.นามน)

ชื่อหน่วยงาน เบอร์ภายใน IP PHONE เบอร์ภายนอก Fax หมายเหตุ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์     เบอร์ตรงเพื่อโอนสายไปยังหน่วยงาน
043-602-042
043-602-038
เบอร์ตรงห้องอำนวยการ
043-602-055
043-602-044  
ฝ่ายบริหาร          
ห้องอธิการบดี 109 1888      
งานเลขาฯ 101 -      
งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 560 1035      
หน้าห้องเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 571 -      
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 103 -      
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ 107 -      
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 104 -      
ห้องรองอธิการฝ่ายกิจการทั่วไป 106 -      
ห้องรองอธิการฝ่ายพัฒนานักศึกษา 102 -      
รองอธิการบดี - -      
           
สำนักงานอธิการบดี          
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 505        
กองอำนวยการ 105 1031 043-602-055    
งานการเงินและบัญชี 202 1008   043-602-054  
งานยานพาหนะ 205 -      
งานทะเบียนและประมวลผล 401 1009   043-602-053  
งานวิทยบริการ ( ห้องสมุด ) 572 1025      
งานตรวจสอบภายใน 503 1027      
งานประกันคุณภาพ 502 1013      
งานการเจ้าหน้าที่ 200 6131 043-602-051    
งานประชาสัมพันธ์ 564 1045      
งานกิจการนักศึกษา  534 1024 043-602-050    
งานกองทุนกู้ยืม  535 -      
พัสดุและสินทรัพย์ 203 1049   043-602033  
กองอาคารและสถานที่ 209 1048      
งานไฟฟ้าและประปา          
วิจัยและพัฒนา 210 1034      
กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์   -      
นิติการ 789        
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
( ICT )
520 1047 043-602-052    
           
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์       043-602-058  
สำนักงานคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 507 , 509 -      
รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 595        
เลขาฯ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 593        
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 596 -      
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  592        
ช่างเทคนิคคณะศิลปศาสตร์ 591        
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 594 -      
ภาควิชาศึกษาทั่วไป GE 590        
           
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์          
สำนักงานสาขาวิชารัฐศาสตร์ 597 -   043-602-056  
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 599        
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 598        
คณบดี 574        
สาขาวิชานิติศาสตร์ 575   043-602-057    
สาขาวิชารัฐศาสตร์ ชั้น 3 576        
           
คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์     043-602-031
043-602-032
043-602-035
043-602-039  
สำนักงานคณบดี 522 1023      
Creative Park   -      
           
คณะบริหารธุรกิจ       043-602041  
สำนักงานคณะบริหารธุรกิจ 541 1041      
ห้องพักอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ 542 -      
           
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       043-602-036  
สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์   1037      
           
           
คณะครุศาสตร์       043-602-037  
สำนักงานคณะครุศาสตร์ 504 -      
ศูนย์ฝึกวิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ 532 -      
โครงการบัณฑิตศึกษา 553 - 043-602043    
           
คณะสาธารณสุขศาสตร์          
สำนักงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ 568 - 043602014     
ห้้องพักอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ 569        
ห้องคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 570        

 

ที่ตั้งในเมือง

(อ.เมือง)

ชื่อหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์
สำนักงานวิทยาเขตกาฬสินธุ์ (ภายนอก) 043811128
อธิการบดีวิทยาเขตกาฬสินธุ์ 1000
รองรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 6140
   
สำนักงานวิทยาเขตกาฬสินธุ์
สำนักงานวิทยาเขตกาฬสินธุ์ 4000
          เลขาอธิการบดี 1100
          ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 5120
            
 งานบริหารทรัพยากร      
      แผนกงานบริหารทรัพยากร 1300
      แผนกงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1101
      ยานพาหนะ 6110
      แผนกงานพัสดุ 1110
      แผนกการเงิน 1120
      แผนกบัญชี 4160
      แผนกงานทรัพยากรบุคคลและนิติกร 6130
      ตู้ปฏิบัติหน้าที่ รปภ. 6160
     แผนกงานแผนและงบประมาณ 6180
งานบริการการศึกษา  
          หัวหน้างานบริการการศึกษา  4150
          
    แผนกงานพัฒนานักศึกษา 4170
          ฝ่ายกองทุนนักศึกษา 4110
            
    แผนกงานวิจัยและพัฒนา  
   
         วิจัยและพัฒนา 6120
          
    แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
          ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 5100
          บริหารงานทั่วไป 5110
         สำนักงานบริการนักศึกษา 5130
   
    แผนกงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
          ห้องสมุด 7110
          ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 7120
          ศูนย์คอมพิวเตอร์ 7130
          สำนักงานวิทยาบริการฯ 7140
สำนักงานหอพักนักศึกษา 4120
ฝ่ายอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 4140
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ (งานฟาร์ม) 6190
   
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (UBI) 1190
   
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
          คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 2001
          สำนักงาน คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 3120
          ฝ่ายบริหารงานทั่วไป คทอ. 3110
          ฝ่ายวิชาการและวิจัย คทอ. 3130
          ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คทอ. 3140
          สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3210
          สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 3220
          สาขาวิชาการเทคโนโลยีการประมง 3230
          สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 3240
          สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 3250
          สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 3260
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 3270
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3280
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3290
 
คณะเทคโนโลยีสังคม
          คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม 3000
          สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสังคม 2110
          ฝ่ายวิชาการและวิจัย 2120
          ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาการบัญชี 2210
          ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาการตลาด 2220
          ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 2230
          ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 2240
          ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาการจัดการ 2250
          ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2260
          ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2270
          ห้องพักอาจารย์สาขาวิชามนุษยศาสตร์ 2280
          ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยว 6150

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2560  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU