ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวสอบราคา ประกวดราคา  ค้นหาข่าว :
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างเหมาทำตัวอักษรชื่อหน่วยงานมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 1,226) 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการระบบเครือข่ายไร้สายภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแก่บุคลากร นักศึกษาและประชาชน ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๑ ระบบ (อ่าน 1,228) 
ราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ ชุด (อ่าน 216) 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจางเหมาทําผามาน พรอมติดตั้ง ประจําอาคารฟาแดดสงยาง จํานวน 1 งาน (อ่าน 1,241) 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (จัดซื้อหนังสือและสื่อการเรียนการสอน) (อ่าน 1,230) 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ(จัดซื้อหนังสือและสื่อการเรียนการสอน) (อ่าน 1,231) 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการเตรียมงานประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น (อ่าน 170) 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา (อ่าน 1,225) 
ราคากลางจ้างพิมพ์คู่มือท่องเที่ยวกาฬสินธุ์ จำนวน 1 งาน (อ่าน 1,225) 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุสารเคมีและวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 1,228) 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างติดตั้งสาย Fiber Optic และติดตั้งสาย UTP ภายในอาคารห้องสำนักงาน  (อ่าน 1,233) 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ประจำอาคารเรียนรวมหลังใหม่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1 ชุด (อ่าน 1,233) 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างเหมาทำผ้าม่าน ประจำอาคารฟ้าแดดสงยาง จำนวน 1 งาน (อ่าน 1,231) 
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดคณะครุศาสตร์ จำนวน 20 รายการ (อ่าน 1,232) 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อ วัสดุตกแต่งภูมิทัศน์ ประเภท วัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ (อ่าน 1,229) 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อ วัสดุตกแต่ง ประเภท วัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ (อ่าน 1,234) 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อ การถมดิน ปรับตกแต่งพื้นที่ ประเภท วัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ (อ่าน 1,230) 
การเปิดเผยราคากลางงานจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560  (อ่าน 1,232) 
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อวัสดุโครงการศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านพืชสู่ชุมชน  (อ่าน 1,229) 
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อลูกสุกรหย่านม (อ่าน 1,226) 
มีข้อมูลทั้งหมด  361  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    8/19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>
     ประกาศการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2561
     ประกาศการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2561

     ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่
     ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่

     ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
     ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU