ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวสารการวิจัย อบรม สัมมนา  ค้นหาข่าว :
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร “สถิติสำหรับการวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์“ (อ่าน 499) 
เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา (อ่าน 632) 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2557 (อ่าน 401) 
ขอเชิญส่งผลงาน/โครงการวิจัยเพื่อขอรับรางวัล “SEAMEO-JASPER Research Award“ ประจำปี 2557 (อ่าน 541) 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ (อ่าน 266) 
ขอเชิญร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 8 (อ่าน 227) 
กลุ่มงานการเงินและบัญชี ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (อ่าน 1,047) 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 907) 
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปี 2557 “ท้องถิ่นอีสานในบริบทอาเซียน” วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมริมปาว อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ (อ่าน 459) 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก เข้าร่วมนำเสนอในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 11 (อ่าน 560) 
การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2557 (อ่าน 246) 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม (อ่าน 232) 
ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ (อ่าน 237) 
ภาพกิจกรรมคณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ จัดอบรม 2 หลักสูตร (อ่าน 1,045) 
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสวนสุนันทาวิจัย (อ่าน 266) 
ขอขยายเวลาการส่งบทความวิจัยและเลื่อนการจัดประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 (อ่าน 256) 
การประชุมประจำปี“นักวิจัยรุ่นใหม่...พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สกว.“ ครั้งที่ 14 (อ่าน 212) 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวการอบรม (อ่าน 259) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สถานบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (อ่าน 763) 
ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอบทความทางวิชาการและเข้าร่วมการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย - จีน ครั้งที่ 3 (อ่าน 430) 
มีข้อมูลทั้งหมด  545  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    9/28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>
     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทน พ.ศ. ๒๕๖๑
     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทน พ.ศ. ๒๕๖๑

     16 มกราคม วันครู “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา“
     16 มกราคม วันครู“ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา“

     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560
       Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU