ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวสารการวิจัย อบรม สัมมนา  ค้นหาข่าว :
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่าน 1,357) 
ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยในปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 (อ่าน 1,350) 
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการและวิจัยระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 (อ่าน 1,452) 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาร่วมทางวิชาการระหว่างไทย-อินเดีย ครั้งที่ 9 (อ่าน 1,375) 
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “บทบาทของมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม...ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของท้องถิ่น“ (อ่าน 1,348) 
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “2015 International Symposium on Multimedia and Communication Technology (ISMAC 2015)“ (อ่าน 1,346) 
ขอเรียนเชิญส่งบทความวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 7 (อ่าน 1,360) 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเทคโนโลยีการเชื่อมและการตรวจสอบ 2015 (อ่าน 1,383) 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาประจำปี Engagement Thailand ครั้งที่ 2 “University Engagement : driving force to sustainability“ (อ่าน 1,378) 
ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา เรื่อง “ออทิสติกโรดแมบ (Autistic Road Map)“ (อ่าน 1,489) 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จะจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง “สหวิทยางานวิจัย เพื่อพัฒนาสู่สากล“ ในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558 (อ่าน 1,363) 
ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป ลงทะเบียนร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015)” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 (อ่าน 1,350) 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.วิจัยทางการศึกษา (Psu-Education Research Conference) “อภิวัฒน์การเรียนรู้ : หนทางสู่การเปลี่ยนแปลง“ (อ่าน 1,339) 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 “ประชากรและสังคม 2558“ (อ่าน 1,371) 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อ่าน 1,266) 
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา “งานวิจัยปาล์มน้ำมันมุ่งเป้าสู่ความยั่งยืน“ (อ่าน 1,423) 
ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มข. (อ่าน 1,438) 
เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม (อ่าน 1,440) 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ราชภัฏลำปาง (อ่าน 1,345) 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (อ่าน 1,424) 
มีข้อมูลทั้งหมด  544  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    2/28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป บริการวิชาการ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป บริการวิชาการ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกบุคลากรฯ ปี ๒๕๖๑
     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกบุคลากรฯ ปี ๒๕๖๑

     บริษัท เอส.พี ฟาร์ม กาฬสินธุ์ จำกัด เปิดรับสมัครทุนการศึกษาแบบให้เปล่า สำหรับนักศึกษา ม.กาฬสินธุ์
     บริษัท เอส.พี ฟาร์ม กาฬสินธุ์ จำกัด เปิดรับสมัครทุนการศึกษาแบบให้เปล่า สำหรับนักศึกษา ม.กาฬสินธุ์  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU