ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวสารการวิจัย อบรม สัมมนา  ค้นหาข่าว :
เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2558  (อ่าน 1,466) 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่าน 1,431) 
ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยในปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 (อ่าน 1,443) 
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการและวิจัยระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 (อ่าน 1,535) 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาร่วมทางวิชาการระหว่างไทย-อินเดีย ครั้งที่ 9 (อ่าน 1,446) 
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “บทบาทของมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม...ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของท้องถิ่น“ (อ่าน 1,429) 
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “2015 International Symposium on Multimedia and Communication Technology (ISMAC 2015)“ (อ่าน 1,415) 
ขอเรียนเชิญส่งบทความวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 7 (อ่าน 1,419) 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเทคโนโลยีการเชื่อมและการตรวจสอบ 2015 (อ่าน 1,460) 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาประจำปี Engagement Thailand ครั้งที่ 2 “University Engagement : driving force to sustainability“ (อ่าน 1,441) 
ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา เรื่อง “ออทิสติกโรดแมบ (Autistic Road Map)“ (อ่าน 1,582) 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จะจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง “สหวิทยางานวิจัย เพื่อพัฒนาสู่สากล“ ในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558 (อ่าน 1,451) 
ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป ลงทะเบียนร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015)” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 (อ่าน 1,419) 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.วิจัยทางการศึกษา (Psu-Education Research Conference) “อภิวัฒน์การเรียนรู้ : หนทางสู่การเปลี่ยนแปลง“ (อ่าน 1,413) 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 “ประชากรและสังคม 2558“ (อ่าน 1,428) 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อ่าน 1,291) 
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา “งานวิจัยปาล์มน้ำมันมุ่งเป้าสู่ความยั่งยืน“ (อ่าน 1,501) 
ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มข. (อ่าน 1,548) 
เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม (อ่าน 1,559) 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ราชภัฏลำปาง (อ่าน 1,447) 
มีข้อมูลทั้งหมด  545  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    2/28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>
      คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการ การประเมินมาตรฐานการผลิตตามสภาพจริง
      คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการ การประเมินมาตรฐานการผลิตตามสภาพจริง

     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผลการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผลการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

     สืบสานประเพณี พิธียกเสาเอก ตั้งศาลปู่ตาพญาหมื่นตื้อหลังใหม่ สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวม.กาฬสินธุ์
     สืบสานประเพณี พิธียกเสาเอก ตั้งศาลปู่ตาพญาหมื่นตื้อหลังใหม่ สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวม.กาฬสินธุ์  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU