ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวสารการวิจัย อบรม สัมมนา  ค้นหาข่าว :
ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอบทความทางวิชาการและเข้าร่วมการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย - จีน ครั้งที่ 3 (อ่าน 1,425) 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 (อ่าน 1,296) 
ประกาศขยายระยะเวลา เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ (อ่าน 396) 
การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 3 (อ่าน 1,298) 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาและการวิจัยรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (อ่าน 1,322) 
ขอเชิญส่งหัวข้อสำหรับการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการ Researcher Links ปีที่ 2 (อ่าน 1,285) 
ประชาสัมพันธ์การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ“การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม“ (โครงการเจียระไนเพชร) (อ่าน 419) 
การเสนอผลงานประเภทรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์(ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก) เพื่อขอรับรางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1,310) 
เชิญชวนเข้าร่วมงานและส่งผลงานนำเสนองานวิจัย “Thailand Research Symposium 2014 “ (อ่าน 1,484) 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งชาติ ประจำปี 2557  (อ่าน 1,286) 
ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชชา (อ่าน 1,291) 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (อ่าน 1,486) 
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย (อ่าน 1,286) 
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง“พลิกฟื้นอุตสาหรกรรมกุ้งไทยด้วยงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน“ (อ่าน 1,299) 
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง“นวัตกรรมงานวิจัยไม้ผลก้าวไกลสู่อาเซียน“ (อ่าน 1,295) 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 10“ (อ่าน 1,352) 
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2014 (อ่าน 1,420) 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน ประจำปี 2557 (อ่าน 1,326) 
อาจารย์กฤตชัย บุญศิวนนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ได้รับการตอบรับในการตีพิมพ์บทความวิจัย  (อ่าน 1,420) 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2557 (อ่าน 1,431) 
มีข้อมูลทั้งหมด  545  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    10/28

< First | < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > | Last >>
      คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการ การประเมินมาตรฐานการผลิตตามสภาพจริง
      คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการ การประเมินมาตรฐานการผลิตตามสภาพจริง

     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผลการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผลการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

     สืบสานประเพณี พิธียกเสาเอก ตั้งศาลปู่ตาพญาหมื่นตื้อหลังใหม่ สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวม.กาฬสินธุ์
     สืบสานประเพณี พิธียกเสาเอก ตั้งศาลปู่ตาพญาหมื่นตื้อหลังใหม่ สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวม.กาฬสินธุ์  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU