ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
ประกาศ ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ.๒๕๕๙ (อ่าน 1,195) 
ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากข้าราชการหรือหนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 1,185) 
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ.๒๕๕๙ (อ่าน 1,192) 
ม.กาฬสินธุ์ ขอเชิญชวน คณาจารย์ และบุคลากรผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรม “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัย“ (อ่าน 1,202) 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราช เรื่องผลการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๙ (อ่าน 1,190) 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับท่านบัณฑูร สุภัควณิช ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  (อ่าน 1,192) 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสภามหาวิทยาลัยจากข้าราชการหรือ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ  (อ่าน 1,191) 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจคุณสมบัติผู้มีสิทธิรับเลือกตั้ง (อ่าน 1,189) 
ขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. - 15.00 น.  (อ่าน 1,192) 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในกำกับของรัฐ (อ่าน 1,183) 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติมีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (อ่าน 1,190) 
โครงการการพัฒนาซอฟแวร์บนอุปกรณ์ IoT (Internet of Things) (อ่าน 1,202) 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมบนสมาร์ทโฟน(m-Learning via iOS) (อ่าน 1,190) 
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับจัดการการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี (อ่าน 1,183) 
กำหนดระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559 สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 (รหัสนักศึกษา 55) (อ่าน 1,190) 
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 1,199) 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (อ่าน 1,193) 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (อ่าน 1,185) 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครกรรมการสภามหาวิทยลัยจากข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งไม่ใช่คณาจารย์ประจำ (อ่าน 1,189) 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยลัยจากข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งไม่ใช่คณาจารย์ประจำ (อ่าน 1,190) 
มีข้อมูลทั้งหมด  451  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    9/23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>
     ขอแสดงความอาลัยและเสียใจอย่างยิ่งต่อการจากไปของ ศ.นพ.ดร.เรือน สมณะ(ราชบัณฑิต)
     ขอแสดงความอาลัยและเสียใจอย่างยิ่งต่อการจากไปของ ศ.นพ.ดร.เรือน สมณะ(ราชบัณฑิต)

     คณะครุศาสตร์ จัดอบรมให้ความรู้ QA FOR Fun ให้นศ.หวังกระตุ้น ส่งเสริมให้ มีส่วนร่วมในกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษา
     คณะครุศาสตร์ จัดอบรมให้ความรู้ QA FOR Fun ให้นศ.หวังกระตุ้น ส่งเสริมให้ มีส่วนร่วมในกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษา

     พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์กับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU