ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
ตารางเรียนตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2555(ภาค ปกติ) แก้ไขล่าสุด (อ่าน 1,348) 
ตารางเรียนตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2555(ภาค ปกติ) แก้ไขล่าสุด (อ่าน 1,393) 
กำหนดการภาคเรียนที่ 2/2555 (อ่าน 1,293) 
กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2555 (อ่าน 1,268) 
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (อ่าน 1,376) 
ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งคณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (อ่าน 1,392) 
ศูนย์กู้ภัยอโสกสมเด็จ พร้อมจัดตั้งใน มกส. แล้ว 2 จุด (อ่าน 1,362) 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (อ่าน 1,294) 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (อ่าน 1,264) 
ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (อ่าน 1,282) 
ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (อ่าน 1,274) 
ปฎิทินการศึกษา ประจำปี 2555 ทั้งภาคปกติ และ กศ.ปช. (อ่าน 1,500) 
ตารางเรียน-ตารางสอน 1/2555 ภาค กศ.ปช.(เสาร์-อาทิตย์) (อ่าน 1,447) 
ตารางเรียน-ตารางสอน ภาคปกติ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2555  (อ่าน 1,430) 
โครงการพี่และน้อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และกระตุ้นผู้กู้กองทุนฯ ให้มาชำระหนี้คืนกองทุนฯ (กยศ.) (อ่าน 1,382) 
สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินบทบาทในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาภาวะผู้นำตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างต่อเนื่อง (อ่าน 1,396) 
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ขอประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์แนะนำ สบน. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท พันธกิจ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของหนี้สาธารณะ (อ่าน 1,386) 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู สามารถติดต่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้ที่ห้องภาควิชาศิลปศาสตร์ อาคารเรียนรวม ชั้น 1 (อ่าน 1,308) 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ (อ่าน 1,285) 
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ. ๒๕๕๕ (อ่าน 1,414) 
มีข้อมูลทั้งหมด  462  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    23/24

< First | < Prev 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
     ม.กาฬสินธุ์ ร่วมลงนาม MOU กับเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 5 จังหวัด “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”
     ม.กาฬสินธุ์ ร่วมลงนาม MOU กับเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 5 จังหวัด “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

     .กาฬสินธุ์ ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาสมุนไพรให้สามารถนำมาใช้อย่างมีคุณภาพ สร้างมูลค่าและเพิ่มรายได้ ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมวิชาการการพัฒนาสมุนไพร
     .กาฬสินธุ์ ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาสมุนไพรให้สามารถนำมาใช้อย่างมีคุณภาพ สร้างมูลค่าและเพิ่มรายได้ ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมวิชาการการพัฒนาสมุนไพร

     นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “บุญกิริยาวัตถุ 10”
     นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “บุญกิริยาวัตถุ 10”  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU