ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ จัดโครงการ ประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2555  (อ่าน 1,373) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ จัดโครงการ ประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1,235) 
กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา รับยื่นกู้ทุน กรอ. สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (อ่าน 1,295) 
ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (อ่าน 1,234) 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนักงานอธิการบดี ณ ห้องประชุมประภามหาวิทยาลัย (อ่าน 1,359) 
ประกาศ ขยายเวลารับสมัครเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์ (อ่าน 1,236) 
ประมวลภาพกิจกรรมดำนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ปี2556 (อ่าน 1,480) 
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านรัฐศาสตร์ (อ่าน 1,235) 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 1,236) 
เรียนเชิญ นักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมดำนา ปี 56 (อ่าน 1,286) 
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ มอบเกียรติบัตรและรางวัล ภารกิจดีเด่น ในโครงการชื่นชม ชื่นใจ ให้คำขอบคุณ แด่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (อ่าน 1,286) 
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 1,236) 
กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร วทม. สาขาวิชาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน (เพิ่มเติม) (อ่าน 1,234) 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน ภาคกศ.ปช. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 1,238) 
กลุ่มงานศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมพิธีเลี้ยงปู่ตาพญาหมื่นตื้อ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2556 (อ่าน 1,291) 
โครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากร เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรม ประจำปี 2556 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (อ่าน 1,309) 
รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555) (อ่าน 1,239) 
ประกาศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ขยายเวลาเวลาการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 1,301) 
ประกาศณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่องประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (อ่าน 1,232) 
ประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (อ่าน 1,236) 
มีข้อมูลทั้งหมด  446  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    20/23

< First | < Prev 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
     นักศึกษา ม.กาฬสินธุ์ ร่วมน้อมวันทาบูชาครู ในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑
     นักศึกษา ม.กาฬสินธุ์ ร่วมน้อมวันทาบูชาครู ในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑

     ผลการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE มอน้ำดำ สามารถรักษามารตฐานต้นแบบระดับเงิน
     ชมรม TO BE NUMBER ONE มอน้ำดำ คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมยกระดับสู่การเป็นต้นแบบระดับเงิน

     ทีมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดั 1 การประกวดนวัตกรรมหมวด“บริหาร“
     ทีมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดั 1 การประกวดนวัตกรรมหมวด“บริหาร“  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU