ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 (อ่าน 1,285) 
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีวางเสาเอกอนุสาวรีย์ อดีตอธิการบดี สหัส หาญสินธุ์ ณ สวนสมุนไพรหาญสินธุ์ (อ่าน 1,555) 
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (อ่าน 1,277) 
ขอเชิญร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง “การบริหารการเมืองการปกครอง เพื่อรองรับการกระจายอำนาจ สู่ท้องถิ่นในอนาคต“ (อ่าน 1,364) 
กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 1,320) 
ประกาศ ให้นักศึกษา ภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช. สามารถลงจองรายวิชาเลือกเสรี ในภาคเรียนที่ 2/2556 (อ่าน 1,297) 
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงทรงคุณวุฒิจากบุคลภายนอกมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 (อ่าน 1,280) 
อำเภอนามน ประกาศให้ชายไทย ที่มีภูมลำเนาในเขต อ.นามน ขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน ภายใน 31 ธ.ค. 56 (อ่าน 1,268) 
ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน ส่งสำเนาบัตรประชาชนเพื่อทำบัตรประกันสุขภาพ ที่กลุ่มงานส่งเสริมวิชากรและงานทะเบียน ภายใน 30 สิงหาคมนี้ (อ่าน 1,355) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย (อ่าน 1,661) 
นักศึกษาสาขานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค โดยสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ (อ่าน 1,354) 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง ระบบการกำหนดรหัสวิชา พ.ศ. 2556 (อ่าน 1,267) 
กลุ่มงานวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ขอเชิญนักศึกษประกวดภาพถ่ายสวยงาม หัวข้อ เรารัก KSU ในโครงการสัปดาห์ห้องสมุด ปี2556  (อ่าน 1,271) 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2556 (อ่าน 1,263) 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ (อ่าน 1,370) 
หลักเกณฑ์วีธีการ การจัดสรรและการเข้าพักในที่พักอาศัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (อ่าน 1,269) 
ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยืและข้าราชการ (อ่าน 1,265) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ จัดโครงการ ประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2555  (อ่าน 1,615) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ จัดโครงการ ประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1,277) 
กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา รับยื่นกู้ทุน กรอ. สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (อ่าน 1,361) 
มีข้อมูลทั้งหมด  463  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    20/24

< First | < Prev 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
     ม.กาฬสินธุ์ ร่วมลงนาม MOU กับเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 5 จังหวัด “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”
     ม.กาฬสินธุ์ ร่วมลงนาม MOU กับเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 5 จังหวัด “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

     .กาฬสินธุ์ ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาสมุนไพรให้สามารถนำมาใช้อย่างมีคุณภาพ สร้างมูลค่าและเพิ่มรายได้ ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมวิชาการการพัฒนาสมุนไพร
     .กาฬสินธุ์ ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาสมุนไพรให้สามารถนำมาใช้อย่างมีคุณภาพ สร้างมูลค่าและเพิ่มรายได้ ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมวิชาการการพัฒนาสมุนไพร

     นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “บุญกิริยาวัตถุ 10”
     นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “บุญกิริยาวัตถุ 10”  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU