ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
จดหมายข่าวคณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประจำเดือน กันยายน 2556 (อ่าน 1,234) 
ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ร่วมประชุมเพื่อเสนอชื่อ นายกสภาฯ และ กรรมการสภาผู้ทรงฯภายนอก วันที่ 25 ก.ย. 56 เวลา 15.00น. ณ ห้องประชุมอัญชัญ อาคารบรรณราชฯ (อ่าน 1,239) 
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 (อ่าน 1,233) 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 (อ่าน 1,236) 
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีวางเสาเอกอนุสาวรีย์ อดีตอธิการบดี สหัส หาญสินธุ์ ณ สวนสมุนไพรหาญสินธุ์ (อ่าน 1,396) 
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (อ่าน 1,235) 
ขอเชิญร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง “การบริหารการเมืองการปกครอง เพื่อรองรับการกระจายอำนาจ สู่ท้องถิ่นในอนาคต“ (อ่าน 1,294) 
กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 1,237) 
ประกาศ ให้นักศึกษา ภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช. สามารถลงจองรายวิชาเลือกเสรี ในภาคเรียนที่ 2/2556 (อ่าน 1,233) 
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงทรงคุณวุฒิจากบุคลภายนอกมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 (อ่าน 1,238) 
อำเภอนามน ประกาศให้ชายไทย ที่มีภูมลำเนาในเขต อ.นามน ขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน ภายใน 31 ธ.ค. 56 (อ่าน 1,239) 
ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน ส่งสำเนาบัตรประชาชนเพื่อทำบัตรประกันสุขภาพ ที่กลุ่มงานส่งเสริมวิชากรและงานทะเบียน ภายใน 30 สิงหาคมนี้ (อ่าน 1,289) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย (อ่าน 1,412) 
นักศึกษาสาขานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค โดยสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ (อ่าน 1,295) 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง ระบบการกำหนดรหัสวิชา พ.ศ. 2556 (อ่าน 1,234) 
กลุ่มงานวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ขอเชิญนักศึกษประกวดภาพถ่ายสวยงาม หัวข้อ เรารัก KSU ในโครงการสัปดาห์ห้องสมุด ปี2556  (อ่าน 1,242) 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2556 (อ่าน 1,240) 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ (อ่าน 1,292) 
หลักเกณฑ์วีธีการ การจัดสรรและการเข้าพักในที่พักอาศัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (อ่าน 1,241) 
ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยืและข้าราชการ (อ่าน 1,236) 
มีข้อมูลทั้งหมด  446  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    19/23

< First | < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > | Last >>
     นักศึกษา ม.กาฬสินธุ์ ร่วมน้อมวันทาบูชาครู ในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑
     นักศึกษา ม.กาฬสินธุ์ ร่วมน้อมวันทาบูชาครู ในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑

     ผลการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE มอน้ำดำ สามารถรักษามารตฐานต้นแบบระดับเงิน
     ชมรม TO BE NUMBER ONE มอน้ำดำ คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมยกระดับสู่การเป็นต้นแบบระดับเงิน

     ทีมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดั 1 การประกวดนวัตกรรมหมวด“บริหาร“
     ทีมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดั 1 การประกวดนวัตกรรมหมวด“บริหาร“  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU