ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
มนุษยศาสตร์นำร่องการบริการวิชาการโดยความต้องการชุมชน (อ่าน 1,840) 
บทความวิชาการเรื่อง ลวดลายผ้าทอร่วมสมัย ภายใต้ “จินตนาการใหม่”ของอาจารย์กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ (อ่าน 1,388) 
ขยายเวลารับสมัครเรียน รอบโควตา 4 สาขาวิชา คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (อ่าน 1,342) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท หลายสาขา (อ่าน 1,273) 
ประกาศให้ผู้สอบได้ลำดับสำรองมารายงานตัวเข้าศึกษาต่อประเภทโควต้าเรียนดี กีฬา บำเพ็ญประโยชน์และศิปวัฒนธรรม ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1,267) 
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีศิลปศสาตร์และวิทยาศาสตร์ (อ่าน 1,294) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ขอเชิญร่วมประกวด ตราสัญลักษณ์ คำขวัญ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หมดเขต 31 ธันวาคม 2556 (อ่าน 1,390) 
รองศาสตราจารย์ วิรัตน์ พงษ์ศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดี นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมการบันทึกเทปถวายพระพรอศิรวาทเนื่องในวันพ่อ  (อ่าน 1,696) 
คำของบประมาณรายจ่าย และปฏิทินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อ่าน 1,376) 
ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายนอกมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2556 (อ่าน 1,270) 
ดร.โสภี อุ่นทะยา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเชิญบรรยายเรื่อง ปรากฏการณ์แรงงานข้ามชาติลาว-กัมพูชา ณ ชายแดนอีสาน (อ่าน 1,499) 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1,273) 
บทความวิชาการเรื่อง กบกินเดือนในฮูปแต้มเมืองขอนแก่นและมหาสารคาม ของอาจารย์กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ (อ่าน 1,347) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับเชิญให้ร่วม สัมมนาวิชาการประจำปี 2556 “อีสาน – ลาว - ขแมร์ศึกษา ในกรอบประชาคมอาเซียน“  (อ่าน 1,379) 
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง ประเภทโควตาเรียนดี ความสามารถพิเศษ และบำเพ็ญประโยชน์ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557 (แก้ไข) (อ่าน 1,278) 
ขอเชิญร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง “การบริหารการเมืองการปกครอง เพื่อรองรับการกระจายอำนาจ สู่ท้องถิ่นในอนาคต“ (อ่าน 1,372) 
“ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี“ เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ (ฉบับที่ 1) (อ่าน 1,270) 
จดหมายข่าวคณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประจำเดือน กันยายน 2556 (อ่าน 1,278) 
ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ร่วมประชุมเพื่อเสนอชื่อ นายกสภาฯ และ กรรมการสภาผู้ทรงฯภายนอก วันที่ 25 ก.ย. 56 เวลา 15.00น. ณ ห้องประชุมอัญชัญ อาคารบรรณราชฯ (อ่าน 1,286) 
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 (อ่าน 1,283) 
มีข้อมูลทั้งหมด  463  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    19/24

< First | < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > | Last >>
     ม.กาฬสินธุ์ ร่วมลงนาม MOU กับเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 5 จังหวัด “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”
     ม.กาฬสินธุ์ ร่วมลงนาม MOU กับเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 5 จังหวัด “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

     .กาฬสินธุ์ ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาสมุนไพรให้สามารถนำมาใช้อย่างมีคุณภาพ สร้างมูลค่าและเพิ่มรายได้ ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมวิชาการการพัฒนาสมุนไพร
     .กาฬสินธุ์ ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาสมุนไพรให้สามารถนำมาใช้อย่างมีคุณภาพ สร้างมูลค่าและเพิ่มรายได้ ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมวิชาการการพัฒนาสมุนไพร

     นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “บุญกิริยาวัตถุ 10”
     นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “บุญกิริยาวัตถุ 10”  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU