ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ เพื่องตีพิมพ์ วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์  (อ่าน 1,690) 
คณะครุศาสตร์ มรภ.กส.ขยายเวลารับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ศูนย์ฝึกอบรมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (อ่าน 1,364) 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนำทักษะการเขียนโปรแกรมบนสมาร์ทโฟน (m-Learning) (อ่าน 1,368) 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และ แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (อ่าน 1,516) 
แจ้ง รายชื่อนักศึกษาที่ ค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และปีที่3 (รหัส 56-57) (อ่าน 1,398) 
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 1,453) 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1,260) 
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นปี เรื่อง การลงทะเบียนจองรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (GE) ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2558 ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนจองได้ระหว่างวันที่ 27 กค - 7 สค 58 เท่านั้น (อ่าน 1,384) 
ประกาศคณะกรรมการประเมินผลงานคณบดี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานครบดี ประจำปีงบประมาณ 2557 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2558 (อ่าน 1,385) 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 1,266) 
รายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2558 (อ่าน 1,271) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อ่าน 1,414) 
ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป ลงทะเบียนร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015)” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 (อ่าน 1,388) 
ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (อ่าน 1,363) 
ประกาศคณะกรรมการประเมินผลงานของคณบดี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานของคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อ่าน 1,269) 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2558  (อ่าน 1,631) 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 1,280) 
กำหนดการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตภาพยนตร์สารคดี Documentary Film ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารช่อตะแบกมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (อ่าน 1,354) 
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง การรับสมัคร การตรวจสอบคุณสมบัติ การอำนวยการคัดเลือก และการตรวจนับคะแนน (อ่าน 1,269) 
มรภ.กส.จัดงานมหกรรมวิชาการภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์ลุ่มน้ำโขง สานสัมพันธ์ไทย-ลาว-เวียดนาม-จีน ( KSU Academic Expo 2015: Wisdom of Ethnic Groups on Mekong River Basin—Thailand, Laos, Vietnam and China ) (อ่าน 1,521) 
มีข้อมูลทั้งหมด  463  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    14/24

< First | < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > | Last >>
     ม.กาฬสินธุ์ ร่วมลงนาม MOU กับเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 5 จังหวัด “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”
     ม.กาฬสินธุ์ ร่วมลงนาม MOU กับเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 5 จังหวัด “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

     .กาฬสินธุ์ ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาสมุนไพรให้สามารถนำมาใช้อย่างมีคุณภาพ สร้างมูลค่าและเพิ่มรายได้ ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมวิชาการการพัฒนาสมุนไพร
     .กาฬสินธุ์ ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาสมุนไพรให้สามารถนำมาใช้อย่างมีคุณภาพ สร้างมูลค่าและเพิ่มรายได้ ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมวิชาการการพัฒนาสมุนไพร

     นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “บุญกิริยาวัตถุ 10”
     นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “บุญกิริยาวัตถุ 10”  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU