ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๙ (อ่าน 1,447) 
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุ (อ่าน 1,303) 
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ที่จะเข้าพักหอพักหญิงมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน) พ.ศ. 2559 (อ่าน 1,331) 
ประกาศ เรื่อง กำหนดการย้ายออกจากหอพักนักศึกษาชายและหอพักนักศึกษาหญิง พ.ศ. 2559 (อ่าน 1,322) 
TCI รับรองวารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์ ในฐานวารสาร ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (อ่าน 1,475) 
วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ ม.กาฬสินธุ์ ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (อ่าน 1,465) 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2558 (อ่าน 1,291) 
ม.กาฬสินธุ์ อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 16-18 พฤษภาคม 2559  (อ่าน 1,635) 
คณะครุศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ เตรียมความพร้อมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ “การจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สู่ประชาคมอาเซียน:ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ ๒๑“ (อ่าน 1,465) 
ม.กาฬสินธุ์ จัดอบรมด้านการเงินและพัสดุ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบและมีประสิทธิภาพ (อ่าน 1,709) 
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1,426) 
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้า สำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1,467) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ จัดบรรยายวิชาการ 2559 เรื่อง “การวิจัยข้ามวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน : พื้นที่ พรมแดน แนวคิดและประสบการณ์“ (อ่าน 1,404) 
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 1,435) 
คำสั่ง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ ๐๒๗๑/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 1,272) 
โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) เพื่อยกระดับคุณภาพการทำงานอย่างมืออาชีพ ระหว่างกลุ่มภาคี 7 ประเทศ (อ่าน 1,624) 
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษา ภาคปกติ ในระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559  (อ่าน 1,491) 
ม.กาฬสินธุ์ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)กับ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ และสพม. เขต ๒๔ หวังพัฒนางานวิชาการให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา (อ่าน 1,557) 
“ขอเชิญเข้าร่วม “ค่ายหนังสั้นปี 2” สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ (อ่าน 1,456) 
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 1,281) 
มีข้อมูลทั้งหมด  470  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    13/24

< First | < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > | Last >>
      คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการ การประเมินมาตรฐานการผลิตตามสภาพจริง
      คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการ การประเมินมาตรฐานการผลิตตามสภาพจริง

     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผลการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผลการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

     สืบสานประเพณี พิธียกเสาเอก ตั้งศาลปู่ตาพญาหมื่นตื้อหลังใหม่ สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวม.กาฬสินธุ์
     สืบสานประเพณี พิธียกเสาเอก ตั้งศาลปู่ตาพญาหมื่นตื้อหลังใหม่ สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวม.กาฬสินธุ์  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU