ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
ขอเชิญชวนท่านคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ทุกท่าน ร่วมส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย ในวันศุกร์ของสัปดาห์ (อ่าน 1,304) 
ประชาสัมพันธุ์การใช้สิทธิออกเสียงประชามติ พ.ศ.๒๕๕๙ (อ่าน 1,390) 
ม.กาฬสินธุ์ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ 67 โรงเรียนมัธยม ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ “เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น“ (อ่าน 1,292) 
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1,321) 
ประกาศ ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ.๒๕๕๙ (อ่าน 1,338) 
ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากข้าราชการหรือหนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 1,279) 
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ.๒๕๕๙ (อ่าน 1,289) 
ม.กาฬสินธุ์ ขอเชิญชวน คณาจารย์ และบุคลากรผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรม “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัย“ (อ่าน 1,404) 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราช เรื่องผลการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๙ (อ่าน 1,289) 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับท่านบัณฑูร สุภัควณิช ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  (อ่าน 1,281) 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสภามหาวิทยาลัยจากข้าราชการหรือ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ  (อ่าน 1,286) 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจคุณสมบัติผู้มีสิทธิรับเลือกตั้ง (อ่าน 1,278) 
ขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. - 15.00 น.  (อ่าน 1,283) 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในกำกับของรัฐ (อ่าน 1,241) 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติมีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (อ่าน 1,286) 
โครงการการพัฒนาซอฟแวร์บนอุปกรณ์ IoT (Internet of Things) (อ่าน 1,351) 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมบนสมาร์ทโฟน(m-Learning via iOS) (อ่าน 1,293) 
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับจัดการการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี (อ่าน 1,239) 
กำหนดระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559 สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 (รหัสนักศึกษา 55) (อ่าน 1,291) 
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 1,348) 
มีข้อมูลทั้งหมด  475  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    10/24

< First | < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > | Last >>
     ประกาศการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2561
     ประกาศการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2561

     ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่
     ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่

     ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
     ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU