ค้นหาข่าว :
 
 

 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 

รองศาสตราจารย์จิระพันธ์  ห้วยแสน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ประธานกรรมการ

 

 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

                                             

           นายราชัย  อัศเวศน์                                                           นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์

                                             

                นายพงศ์จรัส รวยร่ำ                                                      รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ  ถนนแก้ว

 

 

                                                                                          

รองศาสตราจารย์นิมิตร  ศุภไพบูลย์

 

 

กรรมการจากผู้แทนผู้บริหาร

 

                                             

                                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยนต์  เพาพาน                                                 ดร.กฤษณา  วุฒิสินธ์

 

                                                                                          

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภาวี  สุขมณี

 

 

กรรมการจากผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ

 

                                                                                          

นายคมกริช  อ่อนประสงค์

 

 

กรรมการจากผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน

 

                                                                                         

นายพูนศักดิ์  โชติไสว

 

                                                                                          

ดร.อมร  มะลาศรี

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กรรมการ

 

                                                                                         

นายพัฒนา  พึ่งพันธุ์

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการ

                                                                                          

นายสว่างวงศ์  หมายเทียมกลาง

ผู้ช่วยเลขานุการ

 

   Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU