ค้นหาข่าว :
 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ

นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

นายวินัย  วิทยานุกูล

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 

                                             

รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์  นาวานุเคราะห์                        ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์  ค้ำชู

                                             

                                             นายนิมิตร  งามยิ่งไพศาล                                                             นายวันชัย  รุจนวงศ์

                                              

ดร.ประสิทธิ์  คชโคตร                                                         นางวิภาจรีย์  พุทธมิลินประทีป

                                             

ดร.อนุสรณ์  แสงนิ่มนวล                                                          ดร.สรจักร  เกษมสุวรรณ

                                             

                                       พลตำรวจเอกอำนาจ  อันอาตม์งาม                                                 นายสิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล

                                             

นายสุวิทย์ สุบงกฎ                                                                     นายสุรพจน์ รัชชุศิริ

 

                                             

            ดร.มณฑล ฉายอรุณ                                                   ศาสตราจารย์ ดร.อภิรัฐ   ศิริธราธิวัตร

 

                    

รองศาสตราจารย์จิระพันธ์  ห้วยแสน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

                        

ดร.อมร  มะลาศรี

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

                        

                                             

                                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขชัย  เจริญไวยเจตน์                               รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ  สุดสนธิ์

                                             

                                       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยนต์  เพาพาน​                                                ดร.กฤษณา  วุฒิสินธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา  สุวรรณปัญญา

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

 

                                             

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์   ก่องดวง                              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศาตรา  สหัสทัศน์

                                             

นายคมกริช  อ่อนประสงค์                                                                ดร.ปนัดดา  สังข์ศรีแก้ว

 

   นางสาวณภัทร  สร้อยจิต

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากข้าราชการหรือ

             พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ              

                                                                                         

                                                                                             นายคารมย์  เรืองไชย

                                                                                          

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกร  สุรมณี

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

                Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU