ค้นหาข่าว :
 
 
   สำนักงานอธิการบดี
   กลุ่มงานบริหารสินทรัพย์
 งานบริหารทั่วไป
 งานอาคารสถานที่
 งานออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
 งานยานพาหนะ
 งานคลัง
 งานพัสดุ
 งานบริหารงานบุคคล
 งานนิติการ
 งานประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อ
   กลุ่มงานนโนบายและแผน
 งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
 งานงบประมาณและติดตามประเมินผล
 งานคลังข้อมูลสารสนเทศและสถิติ
 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
 งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
 งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
   คณะเทคโนโลยีการเกษตร
   สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
 งานบริหารและวางแผน
 งานบริการการศึกษาและวิจัย
 งานพัฒนานักศึกษา
 โรงพยาบาลสัตว์เพื่อชุมชน
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
   คณะบริหารศาสตร์
   สำนักงานคณบดีคณะบริหารศาสตร์
 งานบริหารและวางแผน
 งานบริการการศึกษาและวิจัย
 งานพัฒนานักศึกษา
 สาขาวิชาการบัญชี
 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
   สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
 งานบริหารและวางแผน
 งานบริการการศึกษาและวิจัย
 งานพัฒนานักศึกษา
 สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 งานบริหารและวางแผน
 งานบริการการศึกษาและวิจัย
 งานพัฒนานักศึกษา
 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ
 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และเทคโนโลยีขนส่ง
 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 สาขาวิชาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมเกษตร
   คณะศิลปศาสตร์
   สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์
 งานบริหารและวางแผน
 งานบริการการศึกษาและวิจัย
 งานพัฒนานักศึกษา
 สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
 สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 สาขาวิชารัฐศาสตร์
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 สาขาวิชานิติศาสตร์
 สาขาวิชานิเทศศาสตร์
   คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
   สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
 งานบริหารและวางแผน
 งานบริการการศึกษาและวิจัย
 งานพัฒนานักศึกษา
 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 สาขาวิชาภาษาไทย
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 สาขาวิชาสหวิทยาการและนวัตกรรมการศึกษา
   สถาบันวิจัยและพัฒนา
   สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
 งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
 งานบริการวิชาการ
 งานอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์
   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 สำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 งานทะเบียนและประมวลผล
 งานส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 งานประกันคุณภาพการศึกษา
 งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 หน่วยงานบ่มเพาะวิสาหกิจ
 สถาบันภาษา
 สำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย
 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผ้าทอพื้นเมืองกาฬสินธุ์
 


  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU