ค้นหาข่าว :
 
  ฝ่ายงานกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เสริมทักษะความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา แก่สโมสรนักศึกษา
  หมวด  ข่าวสารการวิจัย อบรม สัมมนา   วันที่ประกาศ  25-07-2559   ผู้ประกาศ  วินัย ชุ่มอภัย

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยนต์  เพาพาน คณบดีคณะครุศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ"เสริมทักษะความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา แก่สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์" ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น ๒ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน) โดยมีคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น ๖๐ คน และได้รับเกียรติจาก โดยได้เชิญ นางสาวจิราภา  นาครินทร์  มาตรา หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ ในหัวข้อ “นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา” ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้ให้ความสนใจซักถามความรู้จากวิทยากรเป็นอย่างดี

        โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด  ภูปุย รองคณบดีฝ่ายงานกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์       ได้กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา แก่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ซึ่งเป็นองค์กรนักศึกษาที่มีบทบาทในการดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในคณะ ได้เกิดความเข้าใจ และสามารถดำเนินโครงการหรือกิจกรรมให้เป็นไปตามกระบวนการของการประกันคุณภาพการศึกษา นอกจากจะจัดให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแล้ว ยังให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการเขียนโครงการ การจัดทำแผนปฏิบัติงาน และกระบวนการเสนอขอจัดสรรงบประมาณ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้คือสิ่งที่นักศึกษาสามารถนำเอาไปใช้ได้จริงในการดำเนินกิจกรรมต่อไป
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  47  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวสารการวิจัย อบรม สัมมนา
  ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศรับข้อเสนองบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  โครงการอบรม “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กับการปฏิบัติงานอย่างไรไม่ต้องรับโทษ“ 
  ภาพกิจกรรม โครงการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือ และการสร้างระบบคลัสเตอร์ ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
  ๓ วารสาร ม.กาฬสินธุ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านระบบ ThaiJo 
  กลุ่มงานวิทยบริการร่วมประชุม Thailand Union Catalog ตาม โครงการระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมอุดมศึกษาไทย 
      คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการ การประเมินมาตรฐานการผลิตตามสภาพจริง
      คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการ การประเมินมาตรฐานการผลิตตามสภาพจริง

     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผลการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผลการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

     สืบสานประเพณี พิธียกเสาเอก ตั้งศาลปู่ตาพญาหมื่นตื้อหลังใหม่ สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวม.กาฬสินธุ์
     สืบสานประเพณี พิธียกเสาเอก ตั้งศาลปู่ตาพญาหมื่นตื้อหลังใหม่ สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวม.กาฬสินธุ์

     เชิญชมการแสดงละครนอก เรื่อง สังข์ทอง ตอนท้าวสามนต์ให้ลูกเขยหาปลา ๕ ต.ค. ๖๑
     เชิญชมการแสดงละครนอก เรื่อง สังข์ทอง ตอนท้าวสามนต์ให้ลูกเขยหาปลา ๕ ต.ค. ๖๑

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.กาฬสินธุ์ น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย”
     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.กาฬสินธุ์ น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย”  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU