ค้นหาข่าว :
 
  ฝ่ายงานกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เสริมทักษะความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา แก่สโมสรนักศึกษา
  หมวด  ข่าวสารการวิจัย อบรม สัมมนา   วันที่ประกาศ  25-07-2559   ผู้ประกาศ  วินัย ชุ่มอภัย

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยนต์  เพาพาน คณบดีคณะครุศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ"เสริมทักษะความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา แก่สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์" ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น ๒ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน) โดยมีคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น ๖๐ คน และได้รับเกียรติจาก โดยได้เชิญ นางสาวจิราภา  นาครินทร์  มาตรา หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ ในหัวข้อ “นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา” ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้ให้ความสนใจซักถามความรู้จากวิทยากรเป็นอย่างดี

        โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด  ภูปุย รองคณบดีฝ่ายงานกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์       ได้กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา แก่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ซึ่งเป็นองค์กรนักศึกษาที่มีบทบาทในการดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในคณะ ได้เกิดความเข้าใจ และสามารถดำเนินโครงการหรือกิจกรรมให้เป็นไปตามกระบวนการของการประกันคุณภาพการศึกษา นอกจากจะจัดให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแล้ว ยังให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการเขียนโครงการ การจัดทำแผนปฏิบัติงาน และกระบวนการเสนอขอจัดสรรงบประมาณ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้คือสิ่งที่นักศึกษาสามารถนำเอาไปใช้ได้จริงในการดำเนินกิจกรรมต่อไป
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  47  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวสารการวิจัย อบรม สัมมนา
  โครงการอบรม “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กับการปฏิบัติงานอย่างไรไม่ต้องรับโทษ“ 
  ภาพกิจกรรม โครงการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือ และการสร้างระบบคลัสเตอร์ ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
  ๓ วารสาร ม.กาฬสินธุ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านระบบ ThaiJo 
  กลุ่มงานวิทยบริการร่วมประชุม Thailand Union Catalog ตาม โครงการระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมอุดมศึกษาไทย 
  ม.กาฬสินธุ์ จัดประชุมปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร เพื่อสอดคล้อง กับ Thailand 4.0 
     คณะครุศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ สอบสัมภาษณ์ โครงการผลิตครูเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๑
     คณะครุศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ สอบสัมภาษณ์ โครงการผลิตครูเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๑

     Journey to Change Mindset สัญจรที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
     Journey to Change Mindset สัญจรที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

     งานพัฒนานักศึกษาทำบุญตักบาตรหอพักสวัสดิการ แด่พระภิกษุสงฆ์ ๙ รูปเพื่อเป็นสิริมงคล
     งานพัฒนานักศึกษาทำบุญตักบาตรหอพักสวัสดิการ แด่พระภิกษุสงฆ์ ๙ รูปเพื่อเป็นสิริมงคล

     นศ.ม.กาฬสินธุ์ ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ “ITC-CSCC 2018“
     นศ.ม.กาฬสินธุ์ ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ “ITC-CSCC 2018“

     ม.กาฬสินธุ์ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ยกระดับ OTOP ใน 10 จังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศไทย พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
     ม.กาฬสินธุ์ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ยกระดับ OTOP ใน 10 จังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศไทย พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU