ค้นหาข่าว :
 
  สัมมนาวิชาการแพรพรรณสัมพันธ์ : ล้านซ้าง อีสาน ความมือทางวิชาการของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  หมวด  ข่าวสารการวิจัย อบรม สัมมนา   วันที่ประกาศ  25-08-2558   ผู้ประกาศ  วีรพล คำสุวรรณ

 

 สัมมนาวิชาการแพรพรรณสัมพันธ์ :ล้านซ้าง อีสาน ความมือทางวิชาการของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
           ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ร่วมกับ ศูนย์ข้อมูล ฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการสัมมนาวิชาการและนิทรรศการ  “แพรพรรณสัมพันธ์ :ล้านซ้าง อีสาน” (Textiles of LanXang and Isan: the threads that bind) ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการร่วมของทั้งสองมหาวิทยาลัย ในอันที่จะสร้างความเข้าใจอันดีต่อประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านมิติของผ้าทออันเป็นอัตตลักษณ์ของแต่ละประเทศ  โดยมีผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงาน ซึ่งจัดในวันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ ห้องกลางเมือง โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร  โฆสิระโยธินรักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชา  มารี เคน รองอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบบันทึกความร่วมมือทางด้านวิชาการ(MOU)กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งนำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญรองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฑีฆายุ  พลางกูร จอร์นส  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์โดยมีสักขีพยานร่วมในพิธีรับมอบอาทิ กงสุลใหญ่ สปป.ลาว จังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Tiao David SOMSANITHผู้เชี่ยวชาญวัฒนธรรมลาว การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ผ้าในราชสำนักหลวงพระบาง สุนทรียภาพและความงาม”,Dr.Vi Van An  ผู้เชี่ยวชาญด้านชาติพันธุ์และผ้าทอกลุ่มชาติพันธุ์ไท ในเวียดนาม บรรยายพิเศษ เรื่อง “ผ้าทอกลุ่มชาติพันธุ์ใน ลาว-เวียดนาม”และ อาจารย์บุญชัย ทองเจริญบัวงาม (นักจัดการงานในพระองค์ชำนาญการสำนักพระราชวัง) ผู้เชี่ยวชาญด้านงานช่างฝีมือไทย  บรรยายพิเศษเรื่อง “ผ้าเมืองอุบลกับความสัมพันธ์อีสาน ล้านช้าง ล้านนา”นอกจากนั้นในภาคนิทรรศการสาขาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยังได้นำเสนอนิทรรศการ“ผ้าตุ้มไหมผู้ไทบ้านหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์”  ซึ่งทั้งภาคสัมมนาและภาคนิทรรศการมีผู้ร่วมงานจำนวนมาก  ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะยังคงมีแผนงานในความร่วมมือเพื่อยกระดับการทำงานด้านลาวศึกษาและภูมิภาคอาเซียนต่อไปมีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  61  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวสารการวิจัย อบรม สัมมนา
  ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศรับข้อเสนองบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  โครงการอบรม “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กับการปฏิบัติงานอย่างไรไม่ต้องรับโทษ“ 
  ภาพกิจกรรม โครงการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือ และการสร้างระบบคลัสเตอร์ ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
  ๓ วารสาร ม.กาฬสินธุ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านระบบ ThaiJo 
  กลุ่มงานวิทยบริการร่วมประชุม Thailand Union Catalog ตาม โครงการระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมอุดมศึกษาไทย 
      คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการ การประเมินมาตรฐานการผลิตตามสภาพจริง
      คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการ การประเมินมาตรฐานการผลิตตามสภาพจริง

     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผลการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผลการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

     สืบสานประเพณี พิธียกเสาเอก ตั้งศาลปู่ตาพญาหมื่นตื้อหลังใหม่ สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวม.กาฬสินธุ์
     สืบสานประเพณี พิธียกเสาเอก ตั้งศาลปู่ตาพญาหมื่นตื้อหลังใหม่ สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวม.กาฬสินธุ์

     เชิญชมการแสดงละครนอก เรื่อง สังข์ทอง ตอนท้าวสามนต์ให้ลูกเขยหาปลา ๕ ต.ค. ๖๑
     เชิญชมการแสดงละครนอก เรื่อง สังข์ทอง ตอนท้าวสามนต์ให้ลูกเขยหาปลา ๕ ต.ค. ๖๑

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.กาฬสินธุ์ น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย”
     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.กาฬสินธุ์ น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย”  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU