ค้นหาข่าว :
 
  สัมมนาวิชาการแพรพรรณสัมพันธ์ : ล้านซ้าง อีสาน ความมือทางวิชาการของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  หมวด  ข่าวสารการวิจัย อบรม สัมมนา   วันที่ประกาศ  25-08-2558   ผู้ประกาศ  วีรพล คำสุวรรณ

 

 สัมมนาวิชาการแพรพรรณสัมพันธ์ :ล้านซ้าง อีสาน ความมือทางวิชาการของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
           ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ร่วมกับ ศูนย์ข้อมูล ฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการสัมมนาวิชาการและนิทรรศการ  “แพรพรรณสัมพันธ์ :ล้านซ้าง อีสาน” (Textiles of LanXang and Isan: the threads that bind) ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการร่วมของทั้งสองมหาวิทยาลัย ในอันที่จะสร้างความเข้าใจอันดีต่อประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านมิติของผ้าทออันเป็นอัตตลักษณ์ของแต่ละประเทศ  โดยมีผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงาน ซึ่งจัดในวันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ ห้องกลางเมือง โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร  โฆสิระโยธินรักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชา  มารี เคน รองอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบบันทึกความร่วมมือทางด้านวิชาการ(MOU)กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งนำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญรองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฑีฆายุ  พลางกูร จอร์นส  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์โดยมีสักขีพยานร่วมในพิธีรับมอบอาทิ กงสุลใหญ่ สปป.ลาว จังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Tiao David SOMSANITHผู้เชี่ยวชาญวัฒนธรรมลาว การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ผ้าในราชสำนักหลวงพระบาง สุนทรียภาพและความงาม”,Dr.Vi Van An  ผู้เชี่ยวชาญด้านชาติพันธุ์และผ้าทอกลุ่มชาติพันธุ์ไท ในเวียดนาม บรรยายพิเศษ เรื่อง “ผ้าทอกลุ่มชาติพันธุ์ใน ลาว-เวียดนาม”และ อาจารย์บุญชัย ทองเจริญบัวงาม (นักจัดการงานในพระองค์ชำนาญการสำนักพระราชวัง) ผู้เชี่ยวชาญด้านงานช่างฝีมือไทย  บรรยายพิเศษเรื่อง “ผ้าเมืองอุบลกับความสัมพันธ์อีสาน ล้านช้าง ล้านนา”นอกจากนั้นในภาคนิทรรศการสาขาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยังได้นำเสนอนิทรรศการ“ผ้าตุ้มไหมผู้ไทบ้านหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์”  ซึ่งทั้งภาคสัมมนาและภาคนิทรรศการมีผู้ร่วมงานจำนวนมาก  ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะยังคงมีแผนงานในความร่วมมือเพื่อยกระดับการทำงานด้านลาวศึกษาและภูมิภาคอาเซียนต่อไปมีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  61  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวสารการวิจัย อบรม สัมมนา
  โครงการอบรม “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กับการปฏิบัติงานอย่างไรไม่ต้องรับโทษ“ 
  ภาพกิจกรรม โครงการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือ และการสร้างระบบคลัสเตอร์ ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
  ๓ วารสาร ม.กาฬสินธุ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านระบบ ThaiJo 
  กลุ่มงานวิทยบริการร่วมประชุม Thailand Union Catalog ตาม โครงการระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมอุดมศึกษาไทย 
  ม.กาฬสินธุ์ จัดประชุมปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร เพื่อสอดคล้อง กับ Thailand 4.0 
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป บริการวิชาการ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป บริการวิชาการ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกบุคลากรฯ ปี ๒๕๖๑
     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกบุคลากรฯ ปี ๒๕๖๑

     บริษัท เอส.พี ฟาร์ม กาฬสินธุ์ จำกัด เปิดรับสมัครทุนการศึกษาแบบให้เปล่า สำหรับนักศึกษา ม.กาฬสินธุ์
     บริษัท เอส.พี ฟาร์ม กาฬสินธุ์ จำกัด เปิดรับสมัครทุนการศึกษาแบบให้เปล่า สำหรับนักศึกษา ม.กาฬสินธุ์

     ม.กาฬสินธุ์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
     ม.กาฬสินธุ์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

     คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมนิทรรศการการศึกษาอาเซียน – จีน ครั้งที่ ๑๑ ร่วมจัดการสัมมนาวิชาการ ความร่วมมือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน
     คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมนิทรรศการการศึกษาอาเซียน – จีน ครั้งที่ ๑๑ ร่วมจัดการสัมมนาวิชาการ ความร่วมมือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU