ค้นหาข่าว :
 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จับมือ 4 สถาบันจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3
  หมวด  ข่าวสารการวิจัย อบรม สัมมนา   วันที่ประกาศ  19-08-2558   ผู้ประกาศ  วีรพล คำสุวรรณ

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จับมือ 4 สถาบันจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ฉลองครบรอบการสถาปนา 3 ปีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จับมือ 4 สถาบันซึ่งประกอบด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการระดับชาติมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 “Local Studies : ASCC Studies”  ณ โรงแรมริมปาว  อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร  โฆสิระโยธิน รักษาราชการแทนอธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
อาจารย์อนุรักษ์  ปิ่นทอง ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า “ประเทศไทย ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน หรือ ASCCซึ่ง ASCCนี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อยู่ร่วมกันในสังคมที่เอื้ออาทร ประชากรมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับการพัฒนาในทุกด้าน และมีความมั่นคงทางสังคม จากความสำคัญของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน หรือ ASCCดังกล่าว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ จึงได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 ขึ้น เพื่อเปนเวทีสําคัญที่เปดโอกาสใหคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และนักวิจัยไดเผยแพรองคความรูที่เกิดจากผลงานวิจัย และเปนเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรูระหว่าง คณาจารยนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา    ภายใต้แนวคิด ท้องถิ่นศึกษา กับ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน “Local Studies : ASCC Studiesโดยมีบทความนำเสนอจำนวน 26 บทความ”
 
ในกิจกรรมได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านมาร่วมบรรยายและให้ข้อคิดเห็น อาทิ ครูบาสุทธินันท์  ปรัชญพฤกษ์(องค์ปาฐก)  รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  ศรีสันติสุข และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา  เวชโอสถศักดาและวิทยากรคนกาฬสินธุ์จำนวน 8 ท่านนำเสนอภาพที่เป็นจริงของท้องถิ่น นอกจากนี้คณะยังได้มีการมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรที่มีผลงานด้านวิจัยยอดเยี่ยมในระดับอีกด้วย ซึ่งปีนี้ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ อาจารย์กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์  สำหรับบทความนำเสนอยอดเยี่ยมแบบโปสเตอร์คือบทความเรื่อง การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์โดย พระนพรัตน์  ยลลออ นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชา  มารี  เคน และ ดร.ยุทธพล  ทวะชาลี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  และ บทความนำเสนอยอดเยี่ยมแบบบรรยายยอดเยี่ยมคือบทความเรื่อง พัฒนาการด้านรูปแบบผ้าผะเหวดอีสานโดย นายอภิวัชญา นาเลิง  นักศึกษาหลักสูตรวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 “Local Studies : ASCC Studies” ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักวิชาการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ จำนวนมาก  ซึ่งเป็นโอกาสอันดีในการสร้างชื่อเสียงและการยอมรับในด้านวิชาการและการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ต่อไป มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  175  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวสารการวิจัย อบรม สัมมนา
  โครงการพัฒนานักศึกษา ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2560  
  โครงการอบรม “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กับการปฏิบัติงานอย่างไรไม่ต้องรับโทษ“ 
  ภาพกิจกรรม โครงการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือ และการสร้างระบบคลัสเตอร์ ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
  ๓ วารสาร ม.กาฬสินธุ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านระบบ ThaiJo 
  กลุ่มงานวิทยบริการร่วมประชุม Thailand Union Catalog ตาม โครงการระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมอุดมศึกษาไทย 
     ขอแสดงความอาลัยและเสียใจอย่างยิ่งต่อการจากไปของ ศ.นพ.ดร.เรือน สมณะ(ราชบัณฑิต)
     ขอแสดงความอาลัยและเสียใจอย่างยิ่งต่อการจากไปของ ศ.นพ.ดร.เรือน สมณะ(ราชบัณฑิต)

     คณะครุศาสตร์ จัดอบรมให้ความรู้ QA FOR Fun ให้นศ.หวังกระตุ้น ส่งเสริมให้ มีส่วนร่วมในกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษา
     คณะครุศาสตร์ จัดอบรมให้ความรู้ QA FOR Fun ให้นศ.หวังกระตุ้น ส่งเสริมให้ มีส่วนร่วมในกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษา

     พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์กับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

     นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าพบอธิการบดี ก่อนมุ่งสู่ มหาวิทยาลัยกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
     นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าพบอธิการบดี ก่อนมุ่งสู่ มหาวิทยาลัยกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

     ม.กาฬสินธุ์ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชี้หนทาง ประกอบการตัดสินใจ สู้อนาคตที่ดี
     ม.กาฬสินธุ์ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชี้หนทาง ประกอบการตัดสินใจ สู้อนาคตที่ดี  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU