ค้นหาข่าว :
 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จับมือ 4 สถาบันจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3
  หมวด  ข่าวสารการวิจัย อบรม สัมมนา   วันที่ประกาศ  19-08-2558   ผู้ประกาศ  วีรพล คำสุวรรณ

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จับมือ 4 สถาบันจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ฉลองครบรอบการสถาปนา 3 ปีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จับมือ 4 สถาบันซึ่งประกอบด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการระดับชาติมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 “Local Studies : ASCC Studies”  ณ โรงแรมริมปาว  อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร  โฆสิระโยธิน รักษาราชการแทนอธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
อาจารย์อนุรักษ์  ปิ่นทอง ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า “ประเทศไทย ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน หรือ ASCCซึ่ง ASCCนี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อยู่ร่วมกันในสังคมที่เอื้ออาทร ประชากรมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับการพัฒนาในทุกด้าน และมีความมั่นคงทางสังคม จากความสำคัญของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน หรือ ASCCดังกล่าว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ จึงได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 ขึ้น เพื่อเปนเวทีสําคัญที่เปดโอกาสใหคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และนักวิจัยไดเผยแพรองคความรูที่เกิดจากผลงานวิจัย และเปนเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรูระหว่าง คณาจารยนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา    ภายใต้แนวคิด ท้องถิ่นศึกษา กับ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน “Local Studies : ASCC Studiesโดยมีบทความนำเสนอจำนวน 26 บทความ”
 
ในกิจกรรมได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านมาร่วมบรรยายและให้ข้อคิดเห็น อาทิ ครูบาสุทธินันท์  ปรัชญพฤกษ์(องค์ปาฐก)  รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  ศรีสันติสุข และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา  เวชโอสถศักดาและวิทยากรคนกาฬสินธุ์จำนวน 8 ท่านนำเสนอภาพที่เป็นจริงของท้องถิ่น นอกจากนี้คณะยังได้มีการมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรที่มีผลงานด้านวิจัยยอดเยี่ยมในระดับอีกด้วย ซึ่งปีนี้ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ อาจารย์กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์  สำหรับบทความนำเสนอยอดเยี่ยมแบบโปสเตอร์คือบทความเรื่อง การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์โดย พระนพรัตน์  ยลลออ นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชา  มารี  เคน และ ดร.ยุทธพล  ทวะชาลี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  และ บทความนำเสนอยอดเยี่ยมแบบบรรยายยอดเยี่ยมคือบทความเรื่อง พัฒนาการด้านรูปแบบผ้าผะเหวดอีสานโดย นายอภิวัชญา นาเลิง  นักศึกษาหลักสูตรวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 “Local Studies : ASCC Studies” ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักวิชาการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ จำนวนมาก  ซึ่งเป็นโอกาสอันดีในการสร้างชื่อเสียงและการยอมรับในด้านวิชาการและการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ต่อไป มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  175  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวสารการวิจัย อบรม สัมมนา
  ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศรับข้อเสนองบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  โครงการอบรม “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กับการปฏิบัติงานอย่างไรไม่ต้องรับโทษ“ 
  ภาพกิจกรรม โครงการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือ และการสร้างระบบคลัสเตอร์ ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
  ๓ วารสาร ม.กาฬสินธุ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านระบบ ThaiJo 
  กลุ่มงานวิทยบริการร่วมประชุม Thailand Union Catalog ตาม โครงการระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมอุดมศึกษาไทย 
      คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการ การประเมินมาตรฐานการผลิตตามสภาพจริง
      คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการ การประเมินมาตรฐานการผลิตตามสภาพจริง

     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผลการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผลการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

     สืบสานประเพณี พิธียกเสาเอก ตั้งศาลปู่ตาพญาหมื่นตื้อหลังใหม่ สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวม.กาฬสินธุ์
     สืบสานประเพณี พิธียกเสาเอก ตั้งศาลปู่ตาพญาหมื่นตื้อหลังใหม่ สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวม.กาฬสินธุ์

     เชิญชมการแสดงละครนอก เรื่อง สังข์ทอง ตอนท้าวสามนต์ให้ลูกเขยหาปลา ๕ ต.ค. ๖๑
     เชิญชมการแสดงละครนอก เรื่อง สังข์ทอง ตอนท้าวสามนต์ให้ลูกเขยหาปลา ๕ ต.ค. ๖๑

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.กาฬสินธุ์ น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย”
     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.กาฬสินธุ์ น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย”  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU