ค้นหาข่าว :
 
  ม.กาฬสินธุ์ จัดงาน“วันคล้ายสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ 3 ปี 9 กันยายน 2561”
  หมวด  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม   วันที่ประกาศ  12-09-2561   ผู้ประกาศ  วินัย ชุ่มอภัย

ม.กาฬสินธุ์ จัดงาน“วันคล้ายสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ 3 ปี  9 กันยายน 2561”

         วันที่ 9 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ  พื้นที่ในเมือง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 3 ปี ซึ่งกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 7.20 พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป เวลา 09.00 พิธีเชิญตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขบวนเชิญตรามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ธงมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นางรา องค์การนักศึกษา บรรเลงเพลงตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยวงโปงลางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  กิจกรรมร้องเพลงประสานเสียง โดยวงประสานเสียง EDU BAND มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  การแสดงลำพื้นสมโภช ครบรอบ 3 ปี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยองค์การนักศึกษา และวงโปงลางวิทยาศิลป์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  การแสดงหมอลำกลอน โดย หมอลำวีระพงษ์ วงศิลป์ (คุณพ่อลำไพ โทไข่ษร) การแสดงฟ้อนรำชุดแพรวากาฬสินธุ์ โดยวงโปงลางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ชมวีดีทัศน์ครบรอบ 3 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  เวลา 09.30 - 11.00 น. พิธีมอบทุนการศึกษา พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ครบรอบ 3 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยแยกประเภท ดังนี้

         1. ผู้ทำคุณประโยชน์

         2. คณาจารย์ประจำดีเด่นด้านอุทิศตนและเสียสละ

         3. คณาจารย์ประจำดีเด่นด้านการวิจัย 2

         4. คณาจารย์ประจำดีเด่นด้านการพัฒนาตนเอง

         5. บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นด้านการอุทิศตนและเสียสละ

         6. บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นด้านหน้าที่การงานประจำ

         7. ศิษย์เก่าดีเด่น

         8. นักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น

         9. นักศึกษาสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

          การแสดงปาฐกถาพิเศษเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ 3 ปี หัวข้อ “มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จะร่วมสร้างศาสตร์เพื่อแผ่นดิน” โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  

          รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีกล่าวว่า การพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในช่วงเริ่มต้นมีแนวนโยบายที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการของมหาวิทยาลัยในทุก ๆ ด้านหลังจากการควบรวมมหาวิทยาลัย ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา มีความมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อให้มหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่นชั้นนำของประเทศ ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน บนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและบริการที่สามารถแข่งขันได้

          โดยการขับเคลื่อนแผนงานที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมทั้งการวางแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เน้นศักยภาพตัวบุคลากร สนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด มุ่งมั่นบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วม และพัฒนาบุคลากรให้มีความเติบโตในสายงานและสายอาชีพ มีความสุขจากการทำงานในสภาพแวดล้อมของสถานที่ที่เหมาะสม จัดระบบสวัสดิการที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร ปรับปรุงด้านกายภาพของมหาวิทยาลัยและพัฒนาด้านการศึกษาให้มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ของตนเอง เป็นไปตามความต้องการของประเทศ

การพัฒนามหาวิทยาลัยในยุคที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มีความมุ่งมั่นพัฒนาด้านต่างๆ ดังนี้

 1. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตอบสนองต่อความต้องการทั้งต่อท้องถิ่นและประเทศ เช่น การพัฒนาหลักสูตรความร่วมมือกับภาคเอกชน หรือสถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน เช่น วิทยาลัยเทคโนโลยีนวัตกรรมไทย-จีน ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นความโดดเด่นหรืออัตลักษณ์เฉพาะด้านของมหาวิทยาลัย
 2. พัฒนาและสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการภาคเอกชนเพื่อรองรับระบบสหกิจศึกษา การฝึกงานและการจัดการศึกษาในระบบ Work-Integrated Learning (WIL) สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ทุกหลักสูตร
 3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศกับบุคลากรมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพการผลิตและบริการที่สามารถแข่งขันได้
 4. พัฒนานักศึกษาที่มีศักยภาพการทำธุรกิจให้เป็นผู้ประกอบการใหม่ (Start-Up) ภายใต้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) ของมหาวิทยาลัย
 5. การพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 6. ส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคอุตสาหกรรม ทั้งฝึกงานระยะสั้นและการฝังตัวในสถานประกอบการ หรือนักวิจัยในมหาวิทยาลัยชั้นนำของ ประเทศหรือจากต่างประเทศ
 7. จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยหรือศูนย์ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เช่น ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผ้าทอพื้นเมืองกาฬสินธุ์สู่สากล ศูนย์ถ่ายเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนมอัจฉริยะแบบครบวงจร เป็นต้น
 8. สร้างความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นแหล่งปัญญาของแผ่นดิน เช่น ด้านพลังงานทดแทน เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การผลิตภัณฑ์ OTOP ท้องถิ่น เทคโนโลยีผ้าทอแพรวา สมาร์ทฟาร์มเมอร์ และเกษตรกรรมสมัยใหม่ ซึ่งสุดท้ายความรู้ต่างๆ ก็จะนำมาสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย
 9. จัดการศึกษาเพื่ออนาคตโดยการนำเอา ระบบ ICT หรือนวัตกรรมการเรียนรู้ในทุกรูปแบบ
 10. มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
 11. สนับสนุนปฏิรูปด้านระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่ทันสมัย
 12. มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

 
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  137  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.กาฬสินธุ์ น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย”   
  ม.กาฬสินธุ์ ร่วมลงนาม MOU กับเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 5 จังหวัด “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”   
  .กาฬสินธุ์ ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาสมุนไพรให้สามารถนำมาใช้อย่างมีคุณภาพ สร้างมูลค่าและเพิ่มรายได้ ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมวิชาการการพัฒนาสมุนไพร    
  นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “บุญกิริยาวัตถุ 10” 
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จับมือวิสาหกิจชุมชนตั้งเป้าขึ้นทะเบียน GI สิ่งทอพื้นบ้าน 
     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.กาฬสินธุ์ น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย”
     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.กาฬสินธุ์ น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย”

     ชมรมดาราศาสตร์ร่วมกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปม.กาฬสินธุ์ เชิญชม ดาวศุกร์ส่องสว่างที่สุดในรอบปี
     ชมรมดาราศาสตร์ร่วมกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปม.กาฬสินธุ์ เชิญชม ดาวศุกร์ส่องสว่างที่สุดในรอบปี

     ม.กาฬสินธุ์ ร่วมลงนาม MOU กับเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 5 จังหวัด “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”
     ม.กาฬสินธุ์ ร่วมลงนาม MOU กับเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 5 จังหวัด “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

     .กาฬสินธุ์ ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาสมุนไพรให้สามารถนำมาใช้อย่างมีคุณภาพ สร้างมูลค่าและเพิ่มรายได้ ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมวิชาการการพัฒนาสมุนไพร
     .กาฬสินธุ์ ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาสมุนไพรให้สามารถนำมาใช้อย่างมีคุณภาพ สร้างมูลค่าและเพิ่มรายได้ ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมวิชาการการพัฒนาสมุนไพร

     นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “บุญกิริยาวัตถุ 10”
     นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “บุญกิริยาวัตถุ 10”  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU