ค้นหาข่าว :
 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ม.กาฬสินธุ์ ประชุมสัมมนาทิศทางและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  หมวด  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม   วันที่ประกาศ  28-05-2561   ผู้ประกาศ  วินัย ชุ่มอภัย

          ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องภูไท อาคาร 15 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาทิศทางและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

           โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวว่า ตามที่หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม ได้ครบกำหนดปรับปรุงหลักสูตรในปี 2560 นี้ ทางคณะกรรมการบริหารและกรรมการประจำหลักสูตร ได้เห็นว่าควรมีการปรับปรุงหลักสูตรเชิงบูรณาการ เพื่อรองรับความต้องการของตลาดในการพัฒนาแรงงานให้เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศในปัจจุบันนั้น จึงได้มีมติร่วมกันในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่เกิดจากการบูรณาการทั้ง 3 หลักสูตรเข้าด้วยกัน คือ สาขาวิชาพัฒนาสังคม สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม และ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งเป็นการร่วมจุดแข็งของแต่ละสาขาวิชาเข้าร่วมกัน อาทิ ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ การพัฒนาสังคม ด้านการจัดการทางวัฒนธรรม และด้านการจัดการสารสนเทศ ซึ่งคาดว่าจะสามารถรองรับและผลิตนักศึกษาได้ตามความต้องการของตลาดแรงงานตามทิศทางของการพัฒนาประเทศต่อไปได้ สำหรับวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะในการทำงานพัฒนาท้องถิ่น
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านแนวคิด ทฤษฎี หลักและกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการสร้างและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
  4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการทำงานด้านพัฒนาท้องถิ่น
  5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการสื่อสาร และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงานด้านพัฒนาท้องถิ่น

          สำหรับแผนการเรียนปริญญาตรี 4 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ทั้งนี้สาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล  เผยว่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้จัดให้มีการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ผู้สอนได้ทำความเข้าใจในทิศทางและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับหลักสูตร พร้อมทั้งวางแผนการบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ให้เหมาะสมและมีความสอดคล้องกันทั้ง 3 ชุดวิชาภายใต้หลักสูตรเดียวกัน ซึ่งคาดว่าจะเปิดรับนักศึกษาได้ในปีการศึกษา 2561 นี้

 

ข่าว : วินัย ชุ่มอภัย 

ภาพปก : วีรพล คำสุวรรณ 
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  6  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม
  นักศึกษา ม.กาฬสินธุ์ ร่วมน้อมวันทาบูชาครู ในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑   
  ผลการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE มอน้ำดำ สามารถรักษามารตฐานต้นแบบระดับเงิน    
  ทีมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดั 1 การประกวดนวัตกรรมหมวด“บริหาร“   
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ยกระกับ ยกระดับ OTOP ผลิตภัณฑ์ผ้าเครื่อแต่งกาย ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์   
  คณะครุศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ สอบสัมภาษณ์ โครงการผลิตครูเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๑   
     นักศึกษา ม.กาฬสินธุ์ ร่วมน้อมวันทาบูชาครู ในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑
     นักศึกษา ม.กาฬสินธุ์ ร่วมน้อมวันทาบูชาครู ในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑

     ผลการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE มอน้ำดำ สามารถรักษามารตฐานต้นแบบระดับเงิน
     ชมรม TO BE NUMBER ONE มอน้ำดำ คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมยกระดับสู่การเป็นต้นแบบระดับเงิน

     ทีมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดั 1 การประกวดนวัตกรรมหมวด“บริหาร“
     ทีมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดั 1 การประกวดนวัตกรรมหมวด“บริหาร“

     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ยกระกับ ยกระดับ OTOP ผลิตภัณฑ์ผ้าเครื่อแต่งกาย ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ยกระกับ ยกระดับ OTOP ผลิตภัณฑ์ผ้าเครื่อแต่งกาย ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

     คณะครุศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ สอบสัมภาษณ์ โครงการผลิตครูเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๑
     คณะครุศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ สอบสัมภาษณ์ โครงการผลิตครูเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๑  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU