ค้นหาข่าว :
 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ม.กาฬสินธุ์ ประชุมสัมมนาทิศทางและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  หมวด  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม   วันที่ประกาศ  28-05-2561   ผู้ประกาศ  วินัย ชุ่มอภัย

          ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องภูไท อาคาร 15 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาทิศทางและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

           โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวว่า ตามที่หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม ได้ครบกำหนดปรับปรุงหลักสูตรในปี 2560 นี้ ทางคณะกรรมการบริหารและกรรมการประจำหลักสูตร ได้เห็นว่าควรมีการปรับปรุงหลักสูตรเชิงบูรณาการ เพื่อรองรับความต้องการของตลาดในการพัฒนาแรงงานให้เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศในปัจจุบันนั้น จึงได้มีมติร่วมกันในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่เกิดจากการบูรณาการทั้ง 3 หลักสูตรเข้าด้วยกัน คือ สาขาวิชาพัฒนาสังคม สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม และ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งเป็นการร่วมจุดแข็งของแต่ละสาขาวิชาเข้าร่วมกัน อาทิ ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ การพัฒนาสังคม ด้านการจัดการทางวัฒนธรรม และด้านการจัดการสารสนเทศ ซึ่งคาดว่าจะสามารถรองรับและผลิตนักศึกษาได้ตามความต้องการของตลาดแรงงานตามทิศทางของการพัฒนาประเทศต่อไปได้ สำหรับวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะในการทำงานพัฒนาท้องถิ่น
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านแนวคิด ทฤษฎี หลักและกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการสร้างและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
  4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการทำงานด้านพัฒนาท้องถิ่น
  5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการสื่อสาร และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงานด้านพัฒนาท้องถิ่น

          สำหรับแผนการเรียนปริญญาตรี 4 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ทั้งนี้สาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล  เผยว่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้จัดให้มีการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ผู้สอนได้ทำความเข้าใจในทิศทางและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับหลักสูตร พร้อมทั้งวางแผนการบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ให้เหมาะสมและมีความสอดคล้องกันทั้ง 3 ชุดวิชาภายใต้หลักสูตรเดียวกัน ซึ่งคาดว่าจะเปิดรับนักศึกษาได้ในปีการศึกษา 2561 นี้

 

ข่าว : วินัย ชุ่มอภัย 

ภาพปก : วีรพล คำสุวรรณ 
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  6  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม
  ม.กาฬสินธุ์ ร่วมลงนาม MOU กับเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 5 จังหวัด “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”   
  .กาฬสินธุ์ ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาสมุนไพรให้สามารถนำมาใช้อย่างมีคุณภาพ สร้างมูลค่าและเพิ่มรายได้ ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมวิชาการการพัฒนาสมุนไพร    
  นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “บุญกิริยาวัตถุ 10”   
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จับมือวิสาหกิจชุมชนตั้งเป้าขึ้นทะเบียน GI สิ่งทอพื้นบ้าน   
  ม.กาฬสินธุ์ จัดงาน“วันคล้ายสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ 3 ปี 9 กันยายน 2561”   
     ม.กาฬสินธุ์ ร่วมลงนาม MOU กับเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 5 จังหวัด “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”
     ม.กาฬสินธุ์ ร่วมลงนาม MOU กับเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 5 จังหวัด “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

     .กาฬสินธุ์ ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาสมุนไพรให้สามารถนำมาใช้อย่างมีคุณภาพ สร้างมูลค่าและเพิ่มรายได้ ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมวิชาการการพัฒนาสมุนไพร
     .กาฬสินธุ์ ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาสมุนไพรให้สามารถนำมาใช้อย่างมีคุณภาพ สร้างมูลค่าและเพิ่มรายได้ ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมวิชาการการพัฒนาสมุนไพร

     นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “บุญกิริยาวัตถุ 10”
     นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “บุญกิริยาวัตถุ 10”

     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จับมือวิสาหกิจชุมชนตั้งเป้าขึ้นทะเบียน GI สิ่งทอพื้นบ้าน
     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จับมือวิสาหกิจชุมชนตั้งเป้าขึ้นทะเบียน GI สิ่งทอพื้นบ้าน

     ม.กาฬสินธุ์ จัดงาน“วันคล้ายสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ 3 ปี 9 กันยายน 2561”
     ม.กาฬสินธุ์ จัดงาน“วันคล้ายสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ 3 ปี 9 กันยายน 2561”  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU