ค้นหาข่าว :
 
  ม.กาฬสินธุ์สืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561
  หมวด  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม   วันที่ประกาศ  11-04-2561   ผู้ประกาศ  วินัย ชุ่มอภัย

          วันที่ 10 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยงานศิลปวัฒนธรรม ได้จัดโครงการสุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2561 ณ เฮือนนาดอน ออนซอนวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน  

          ประเพณีสงกรานต์ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย เป็นประเพณีที่งดงามอ่อนโยน เอื้ออาทร และเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู ความเคารพซึ่งกันและกันเป็นประเพณีที่ให้ความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมนุษย์ในสังคม โดยใช้น้ำเป็นสื่อในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกันประเพณีที่ถือปฏิบัติและสืบทอดกันมาอย่างยาวนานมีความหมายและมีคุณค่า และความสำคัญต่อผู้ปฏิบัติชุมชนและสังคมเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ วันสงกรานต์เป็นวันแห่งความรักความผูกพันในครอบครัวอย่างแท้จริง,วันสงกรานต์เป็นวันแห่งการแสดงความกตัญญูโดยการปรนนิบัติต่อพ่อแม่และผู้มีพระคุณที่มีชีวิตอยู่และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว, วันสงกรานต์เป็นวันที่ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน เช่นการได้พบปะสังสรรค์ร่วมกันทำบุญ, วันสงกรานต์เป็นวันทำบุญครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของพุทธศาสนิกชนโดยการทำบุญตักบาตร เลี้ยงพระ ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรมและสรงน้ำพระศรัทธาในการทำบุญให้ทานซึ่งถือเป็นการเกื้อกูลสูงสุดของมนุษยชาติและการถือศีลปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นเหตุแห่งความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตและสามารถสืบทอดพระพุทธศาสนามาได้จนถึงปัจจุบัน

 

          มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์สืบต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี ได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัยมีกิจกรรมการเล่นน้ำสงกรานต์ให้แก่บุคลากรด้วยกันเพื่อความชุ่มชื่นมีการขอพรจากผู้เฒ่าผู้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้หลักผู้ใหญ่ รวมทั้งผู้บริหารกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป ซึ่งถือว่าวันสงกรานต์เป็นวันสำคัญวันหนึ่งในรอบปีที่บุคลากรจะได้มีโอกาสผ่อนคลายจากการทำงานมาตลอดทั้งปีได้ร่วมกิจกรรมที่มีความสนุกสนานร่าเริงชื่นมื่นกันทั่วหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมให้มีความสืบเนื่องกันตลอดทุกปี โครงการประเพณีสงกรานต์ ชื่อกิจกรรมว่า “สืบสานประเพณีสงกรานต์”เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันงดงามนี้ไว้เพื่อให้คงอยู่ตลอดไป

          วันดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานให้โอวาทและอำนวยพร  รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน กล่าวว่า การที่ท่านทั้งหลาย ได้พร้อมใจกันมาสรงน้ำพระพุทธรูปโดยถือเอาเทศกาลประเพณีสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยเราถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่ายกย่องชมเชยเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นความดีงามและยังเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามเอาไว้ ให้คงอยู่ต่อไปอีกด้วย ขอให้ทุกท่าน จงรักษาความดีงามอันนี้เอาไว้ตลอดไป และพยายามตั้งใจทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุด ตลอดจน ดำเนินชีวิตประจำวันอยู่ในทางที่ถูกต้องดีงาม ความสุขสวัสดีและความเป็นมงคลนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพ ที่ท่านเคารพนับถือได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้ท่านและคอบครัว ประสบแต่สรรพสิ่งอันเป็นมิ่งมงคล มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีจิตใจเข้มแข็ง ปรารถนาสิ่งใดที่ไม่เหลือวิสัย ก็ขอให้ประสบความสำเร็จในสิ่งนั้นๆทุกประการ ตลอกไป

          ซึ่งในวันดังกล่าวยังได้รับเกียรติจาก ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ผู้บริหาร และปราชญ์ชุมชน ร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม สำหรับกิจกรรมมีพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหาร คณาจารย์/ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้มีอุปการคุณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การก่อเจดีย์ทรายร่วมกัน

ข่าว               : วินัย ชุ่มอภัย 

ภาพ/ภาพปก : วีรพล คำสุวรรณ

 
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  123  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ม.กาฬสินธุ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากร สู่มหาวิทยาลัยแห่งความปลอดภัย 
  คณะอุตสาหกรรมสร้างรรค์ บริการวิชาการ “ต้นกล้านักออกแบบพื้นถิ่น รุ่นที่ 5“ 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ม.กาฬสินธุ์ ประชุมสัมมนาทิศทางและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  อธิการบดีม.กาฬสินธุ์ ร่วมเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก ประจำปี พ.ศ.2561 
  งานพัฒนานักศึกษาม.กาฬสินธุ์ จัดโครงการกีฬาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 
     ประกาศการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2561
     ประกาศการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2561

     ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่
     ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่

     ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
     ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

     ม.กาฬสินธุ์ กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
     ม.กาฬสินธุ์ กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

     คณะสาธารณสุขศาสตร์ม.กาฬสินธุ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากร สู่มหาวิทยาลัยแห่งความปลอดภัย
     คณะสาธารณสุขศาสตร์ม.กาฬสินธุ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากร สู่มหาวิทยาลัยแห่งความปลอดภัย  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU