ค้นหาข่าว :
 
  ม.กาฬสินธุ์สืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561
  หมวด  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม   วันที่ประกาศ  11-04-2561   ผู้ประกาศ  วินัย ชุ่มอภัย

          วันที่ 10 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยงานศิลปวัฒนธรรม ได้จัดโครงการสุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2561 ณ เฮือนนาดอน ออนซอนวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน  

          ประเพณีสงกรานต์ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย เป็นประเพณีที่งดงามอ่อนโยน เอื้ออาทร และเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู ความเคารพซึ่งกันและกันเป็นประเพณีที่ให้ความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมนุษย์ในสังคม โดยใช้น้ำเป็นสื่อในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกันประเพณีที่ถือปฏิบัติและสืบทอดกันมาอย่างยาวนานมีความหมายและมีคุณค่า และความสำคัญต่อผู้ปฏิบัติชุมชนและสังคมเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ วันสงกรานต์เป็นวันแห่งความรักความผูกพันในครอบครัวอย่างแท้จริง,วันสงกรานต์เป็นวันแห่งการแสดงความกตัญญูโดยการปรนนิบัติต่อพ่อแม่และผู้มีพระคุณที่มีชีวิตอยู่และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว, วันสงกรานต์เป็นวันที่ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน เช่นการได้พบปะสังสรรค์ร่วมกันทำบุญ, วันสงกรานต์เป็นวันทำบุญครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของพุทธศาสนิกชนโดยการทำบุญตักบาตร เลี้ยงพระ ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรมและสรงน้ำพระศรัทธาในการทำบุญให้ทานซึ่งถือเป็นการเกื้อกูลสูงสุดของมนุษยชาติและการถือศีลปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นเหตุแห่งความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตและสามารถสืบทอดพระพุทธศาสนามาได้จนถึงปัจจุบัน

 

          มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์สืบต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี ได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัยมีกิจกรรมการเล่นน้ำสงกรานต์ให้แก่บุคลากรด้วยกันเพื่อความชุ่มชื่นมีการขอพรจากผู้เฒ่าผู้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้หลักผู้ใหญ่ รวมทั้งผู้บริหารกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป ซึ่งถือว่าวันสงกรานต์เป็นวันสำคัญวันหนึ่งในรอบปีที่บุคลากรจะได้มีโอกาสผ่อนคลายจากการทำงานมาตลอดทั้งปีได้ร่วมกิจกรรมที่มีความสนุกสนานร่าเริงชื่นมื่นกันทั่วหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมให้มีความสืบเนื่องกันตลอดทุกปี โครงการประเพณีสงกรานต์ ชื่อกิจกรรมว่า “สืบสานประเพณีสงกรานต์”เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันงดงามนี้ไว้เพื่อให้คงอยู่ตลอดไป

          วันดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานให้โอวาทและอำนวยพร  รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน กล่าวว่า การที่ท่านทั้งหลาย ได้พร้อมใจกันมาสรงน้ำพระพุทธรูปโดยถือเอาเทศกาลประเพณีสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยเราถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่ายกย่องชมเชยเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นความดีงามและยังเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามเอาไว้ ให้คงอยู่ต่อไปอีกด้วย ขอให้ทุกท่าน จงรักษาความดีงามอันนี้เอาไว้ตลอดไป และพยายามตั้งใจทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุด ตลอดจน ดำเนินชีวิตประจำวันอยู่ในทางที่ถูกต้องดีงาม ความสุขสวัสดีและความเป็นมงคลนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพ ที่ท่านเคารพนับถือได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้ท่านและคอบครัว ประสบแต่สรรพสิ่งอันเป็นมิ่งมงคล มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีจิตใจเข้มแข็ง ปรารถนาสิ่งใดที่ไม่เหลือวิสัย ก็ขอให้ประสบความสำเร็จในสิ่งนั้นๆทุกประการ ตลอกไป

          ซึ่งในวันดังกล่าวยังได้รับเกียรติจาก ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ผู้บริหาร และปราชญ์ชุมชน ร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม สำหรับกิจกรรมมีพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหาร คณาจารย์/ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้มีอุปการคุณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การก่อเจดีย์ทรายร่วมกัน

ข่าว               : วินัย ชุ่มอภัย 

ภาพ/ภาพปก : วีรพล คำสุวรรณ

 
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  123  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป บริการวิชาการ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”   
  ม.กาฬสินธุ์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙    
  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมนิทรรศการการศึกษาอาเซียน – จีน ครั้งที่ ๑๑ ร่วมจัดการสัมมนาวิชาการ ความร่วมมือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน 
  สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ น้อมระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งกฎหมายไทย จัดโครงการวันรพี ประจำปี ๒๕๖๑ 
  คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การหล่อเทียน 
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป บริการวิชาการ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป บริการวิชาการ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกบุคลากรฯ ปี ๒๕๖๑
     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกบุคลากรฯ ปี ๒๕๖๑

     บริษัท เอส.พี ฟาร์ม กาฬสินธุ์ จำกัด เปิดรับสมัครทุนการศึกษาแบบให้เปล่า สำหรับนักศึกษา ม.กาฬสินธุ์
     บริษัท เอส.พี ฟาร์ม กาฬสินธุ์ จำกัด เปิดรับสมัครทุนการศึกษาแบบให้เปล่า สำหรับนักศึกษา ม.กาฬสินธุ์

     ม.กาฬสินธุ์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
     ม.กาฬสินธุ์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

     คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมนิทรรศการการศึกษาอาเซียน – จีน ครั้งที่ ๑๑ ร่วมจัดการสัมมนาวิชาการ ความร่วมมือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน
     คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมนิทรรศการการศึกษาอาเซียน – จีน ครั้งที่ ๑๑ ร่วมจัดการสัมมนาวิชาการ ความร่วมมือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU