ค้นหาข่าว :
 
  16 มกราคม วันครู “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา“
  หมวด  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม   วันที่ประกาศ  17-01-2561   ผู้ประกาศ  วินัย ชุ่มอภัย

              กิจกรรม “16 มกราคม วันครู”
                 วันที่ 16 มกราคม 2561 ณ อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์พื้นที่นามน คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “16 มกราคม วันครู” ขึ้น ภายใต้โครงการเสริมความเป็นครู โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อระลึกถึงคุณบูรพาจารย์ และให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู โดยงานดังกล่าว รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง สำหรับวันครูประจำปีการศึกษา 2560 มีผู้ที่ได้รับยกยองเชิดชูเกียรติ และได้รับทุนเนื่องในวันดังกล่าว อาทิ
     1.รางวัล "ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งการเรียนรู้ " มอบแด่ครูผู้สอนในโรงเรียนขั้นพื้นฐาน จำนวน 5 รางวัล
     2.รางวัล "ครูดีศรีครุศาสตร์ " มอบแด่อาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่น ด้านการสอน การวิจัย การให้คำปรึกษา และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 4 รางวัล
     3.รางวัล "นักศึกษาผู้มีความประพฤติดีเป็นแบบอย่างนักศึกษาวิชาชีพครู" มอบแด่นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีในแต่ละสาขาวิชา ชั้นปีละ 1 คน จำนวน 24 รางวัล
     4.รางวัล "นักศึกษาผู้มีจิตอาสาอุทิศตนเพื่อกิจกรรมคณะครุศาสตร์ " มอบแด่นักศึกษาสโมสรนักศึกษาและประธานนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา จำนวน 34 รางวัล

 

ข่าว : วินัย ชุ่มอภัย 

ปกข่าว : วีรพล คำสุวรรณ 
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  218  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม
  งานพัฒนานักศึกษาม.กาฬสินธุ์ จัดโครงการกีฬาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561   
  คณะผู้บริหารม.กาฬสินธุ์ ร่วมเปิดโครงการตลาดสีเขียว Kalasin green Market   
  งานพัฒนานักศึกษา ม.กาฬสินธุ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาและบุคลากรพัฒนานักศึกษา   
  คณะครุศาสตร์ม.กาฬสินธุ์ บริการวิชาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้กับโรงเรียนขั้นพื้นฐาน จ.กาฬสินธุ์ 
  คณะครุศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ พัฒนาวิชาชีพครูโดยกระบวนการพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring 
     ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2561
     ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

     งานพัฒนานักศึกษาม.กาฬสินธุ์ จัดโครงการกีฬาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
     งานพัฒนานักศึกษาม.กาฬสินธุ์ จัดโครงการกีฬาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

     คณะผู้บริหารม.กาฬสินธุ์ ร่วมเปิดโครงการตลาดสีเขียว Kalasin green Market
     คณะผู้บริหารม.กาฬสินธุ์ ร่วมเปิดโครงการตลาดสีเขียว Kalasin green Market

     ีีรับรอบสุดท้าย ปีการศึกษา 2561
     ีีรับรอบสุดท้าย ปีการศึกษา 2561

     ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลาการทางการศึกษา ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ(ร่าง)พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... เป็นรายมาตรา ตามแบบรับฟังความคิดเห็นนี้
     ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลาการทางการศึกษา ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ(ร่าง)พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... เป็นรายมาตรา ตามแบบรับฟังความคิดเห็นนี้  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU