ค้นหาข่าว :
 
  16 มกราคม วันครู “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา“
  หมวด  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม   วันที่ประกาศ  17-01-2561   ผู้ประกาศ  วินัย ชุ่มอภัย

              กิจกรรม “16 มกราคม วันครู”
                 วันที่ 16 มกราคม 2561 ณ อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์พื้นที่นามน คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “16 มกราคม วันครู” ขึ้น ภายใต้โครงการเสริมความเป็นครู โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อระลึกถึงคุณบูรพาจารย์ และให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู โดยงานดังกล่าว รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง สำหรับวันครูประจำปีการศึกษา 2560 มีผู้ที่ได้รับยกยองเชิดชูเกียรติ และได้รับทุนเนื่องในวันดังกล่าว อาทิ
     1.รางวัล "ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งการเรียนรู้ " มอบแด่ครูผู้สอนในโรงเรียนขั้นพื้นฐาน จำนวน 5 รางวัล
     2.รางวัล "ครูดีศรีครุศาสตร์ " มอบแด่อาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่น ด้านการสอน การวิจัย การให้คำปรึกษา และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 4 รางวัล
     3.รางวัล "นักศึกษาผู้มีความประพฤติดีเป็นแบบอย่างนักศึกษาวิชาชีพครู" มอบแด่นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีในแต่ละสาขาวิชา ชั้นปีละ 1 คน จำนวน 24 รางวัล
     4.รางวัล "นักศึกษาผู้มีจิตอาสาอุทิศตนเพื่อกิจกรรมคณะครุศาสตร์ " มอบแด่นักศึกษาสโมสรนักศึกษาและประธานนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา จำนวน 34 รางวัล

 

ข่าว : วินัย ชุ่มอภัย 

ปกข่าว : วีรพล คำสุวรรณ 
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  218  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม
  “Land Craft : The First Machine Age“ นิทรรศการผลงานนักศึกษา 
  คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเสริมทักษะความเป็นครู จิตวิทยา และการจัดทำแผนการเรียนรู้และวิจัย  
  สาชาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปม.กาฬสินธุ์ จัดอบรมดาราศาสตร์เชิงปฏิบัติการและบูรณาการค่ายวิทยาศาสตร์สัมพันธ์สอนน้องดูดาว ครั้งที่ ๓ 
  นศ.ม.กาฬสินธุ์สร้างความอลังการในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 “ กับการแสดง คณะหมอลำคณะวาทยกาฬสินธุ์ 
  นศ.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลเหรียญทองแดง จากการประกวดนักประดิษฐ์ ระดับประเทศ 
     พบกับนิทรรศการวิชาการ และการแสดงความสามารถจากคณะต่างๆ เป็นระจำทุกวัน ในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา ฉลอง 224 ปี เมืองกาฬสินธุ์
     

     ประกาศเจตจำนงสุจริต ของอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
     ประกาศเจตจำนงสุจริต ของอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

     แผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
     ฉบับได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2560 วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560

     “Land Craft : The First Machine Age“ นิทรรศการผลงานนักศึกษา
     “Land Craft : The First Machine Age“ นิทรรศการผลงานนักศึกษา

     คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเสริมทักษะความเป็นครู จิตวิทยา และการจัดทำแผนการเรียนรู้และวิจัย
     คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเสริมทักษะความเป็นครู จิตวิทยา และการจัดทำแผนการเรียนรู้และวิจัย  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU