ค้นหาข่าว :
 
  ม.กาฬสินธุ์ บูรณาการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  หมวด  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม   วันที่ประกาศ  21-12-2560   ผู้ประกาศ  วินัย ชุ่มอภัย

          วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมโปงลาง ชั้น 8 อาคาร 15 (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ) คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในเปิดการประชุมความร่วมมือการบูรณาการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณบูรณาการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

          นายเจษฎา สิงห์ทองชัย หัวหน้าโครงการ ได้กล่าวถึงวัตถุว่า การประชุมความร่วมมือการบูรณาการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณบูรณาการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดขึ้นเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจการดำเนินงานโครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร ๒.เพื่อระดมความคิดเห็น คัดสรรสถานที่ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกประจำจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ๓.เพื่อบูรณาการหน่วยงานส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 20 จังหวัดรวมมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 60 ท่าน

          โดยได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทน ในฐานะที่ปรึกษาโครงการระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด พัฒนาชุมชนและตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น ทั้งนี้ ยังมุ่งเน้นให้นักศึกษาจากสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้มีโอกาสเข้าร่วมฝึกประสบการณ์และร่วมดำเนินกิจกรรมในโครงการ เพื่อส่งเสริมและสร้างการเรียนรู้ที่สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริง

          กิจกรรมการประชุมความร่วมมือการบูรณาการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจรครั้งนี้ ในช่วงเช้า ได้มีการชี้แจงที่มา และรูปแบบการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ โดยเน้นการปฏิบัติงานอย่างมีส่วนร่วมและบูรณาการการทำงานจากหน่วยงานทั้งภาครับและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว  และช่วงบ่าย เป็นการระดมความคิดเห็นจากคณะทำงานและที่ปรึกษาโครงการเพื่อคัดสรรสถานที่ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกประจำแต่ละจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด โดยแบ่งเป็น  5 กลุ่มจังหวัดเป็นคณะทำงานร่วมกัน ได้แก่ 1. กลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด สารคาม ขอนแก่น กาฬสินธุ์  2. กลุ่มจังหวัดหนองคาย เลย อุดร หนองบัวลำภู 3. กลุ่มจังหวัด

ข่าว : วินัย ชุ่มอภัย 

ภาพ/ปกข่าว : วีรพล คำสุวรรณ 
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  43  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม
  ผู้บริหารม.กาฬสินธุ์ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุน “คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ณ วัดป่าพุทธมงคล ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาสินธุ์   
  ผู้บริหารม.กาฬสินธุ์ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า “ชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมความสามัคคี สมานฉันท์” ประจำปี 2561 ครั้งที่ 4/2561   
  นักวิจัยโครงการ เก็บข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  ม.กาฬสินธุ์สืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 
  อ.อัดชา เหมันต์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ในงาน Thailand Innovation Hubs 4.0 
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิิทธิสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 - 5 ปี
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิิทธิสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 - 5 ปี

     ผู้บริหารม.กาฬสินธุ์ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุน “คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ณ วัดป่าพุทธมงคล ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาสินธุ์
     ผู้บริหารม.กาฬสินธุ์ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุน “คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ณ วัดป่าพุทธมงคล ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาสินธุ์

     ผู้บริหารม.กาฬสินธุ์ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า “ชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมความสามัคคี สมานฉันท์” ประจำปี 2561 ครั้งที่ 4/2561
     ผู้บริหารม.กาฬสินธุ์ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า “ชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมความสามัคคี สมานฉันท์” ประจำปี 2561 ครั้งที่ 4/2561

     นักวิจัยโครงการ เก็บข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
     นักวิจัยโครงการ เก็บข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

     ม.กาฬสินธุ์สืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561
     ม.กาฬสินธุ์สืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU