ค้นหาข่าว :
 
  ม.กาฬสินธุ์ บูรณาการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  หมวด  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม   วันที่ประกาศ  21-12-2560   ผู้ประกาศ  วินัย ชุ่มอภัย

          วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมโปงลาง ชั้น 8 อาคาร 15 (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ) คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในเปิดการประชุมความร่วมมือการบูรณาการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณบูรณาการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

          นายเจษฎา สิงห์ทองชัย หัวหน้าโครงการ ได้กล่าวถึงวัตถุว่า การประชุมความร่วมมือการบูรณาการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณบูรณาการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดขึ้นเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจการดำเนินงานโครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร ๒.เพื่อระดมความคิดเห็น คัดสรรสถานที่ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกประจำจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ๓.เพื่อบูรณาการหน่วยงานส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 20 จังหวัดรวมมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 60 ท่าน

          โดยได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทน ในฐานะที่ปรึกษาโครงการระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด พัฒนาชุมชนและตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น ทั้งนี้ ยังมุ่งเน้นให้นักศึกษาจากสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้มีโอกาสเข้าร่วมฝึกประสบการณ์และร่วมดำเนินกิจกรรมในโครงการ เพื่อส่งเสริมและสร้างการเรียนรู้ที่สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริง

          กิจกรรมการประชุมความร่วมมือการบูรณาการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจรครั้งนี้ ในช่วงเช้า ได้มีการชี้แจงที่มา และรูปแบบการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ โดยเน้นการปฏิบัติงานอย่างมีส่วนร่วมและบูรณาการการทำงานจากหน่วยงานทั้งภาครับและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว  และช่วงบ่าย เป็นการระดมความคิดเห็นจากคณะทำงานและที่ปรึกษาโครงการเพื่อคัดสรรสถานที่ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกประจำแต่ละจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด โดยแบ่งเป็น  5 กลุ่มจังหวัดเป็นคณะทำงานร่วมกัน ได้แก่ 1. กลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด สารคาม ขอนแก่น กาฬสินธุ์  2. กลุ่มจังหวัดหนองคาย เลย อุดร หนองบัวลำภู 3. กลุ่มจังหวัด

ข่าว : วินัย ชุ่มอภัย 

ภาพ/ปกข่าว : วีรพล คำสุวรรณ 
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  43  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.กาฬสินธุ์ น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย”   
  ม.กาฬสินธุ์ ร่วมลงนาม MOU กับเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 5 จังหวัด “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”   
  .กาฬสินธุ์ ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาสมุนไพรให้สามารถนำมาใช้อย่างมีคุณภาพ สร้างมูลค่าและเพิ่มรายได้ ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมวิชาการการพัฒนาสมุนไพร    
  นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “บุญกิริยาวัตถุ 10” 
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จับมือวิสาหกิจชุมชนตั้งเป้าขึ้นทะเบียน GI สิ่งทอพื้นบ้าน 
     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.กาฬสินธุ์ น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย”
     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.กาฬสินธุ์ น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย”

     ชมรมดาราศาสตร์ร่วมกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปม.กาฬสินธุ์ เชิญชม ดาวศุกร์ส่องสว่างที่สุดในรอบปี
     ชมรมดาราศาสตร์ร่วมกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปม.กาฬสินธุ์ เชิญชม ดาวศุกร์ส่องสว่างที่สุดในรอบปี

     ม.กาฬสินธุ์ ร่วมลงนาม MOU กับเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 5 จังหวัด “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”
     ม.กาฬสินธุ์ ร่วมลงนาม MOU กับเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 5 จังหวัด “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

     .กาฬสินธุ์ ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาสมุนไพรให้สามารถนำมาใช้อย่างมีคุณภาพ สร้างมูลค่าและเพิ่มรายได้ ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมวิชาการการพัฒนาสมุนไพร
     .กาฬสินธุ์ ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาสมุนไพรให้สามารถนำมาใช้อย่างมีคุณภาพ สร้างมูลค่าและเพิ่มรายได้ ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมวิชาการการพัฒนาสมุนไพร

     นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “บุญกิริยาวัตถุ 10”
     นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “บุญกิริยาวัตถุ 10”  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU