ค้นหาข่าว :
 
  ม.กาฬสินธุ์ บูรณาการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  หมวด  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม   วันที่ประกาศ  21-12-2560   ผู้ประกาศ  วินัย ชุ่มอภัย

          วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมโปงลาง ชั้น 8 อาคาร 15 (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ) คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในเปิดการประชุมความร่วมมือการบูรณาการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณบูรณาการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

          นายเจษฎา สิงห์ทองชัย หัวหน้าโครงการ ได้กล่าวถึงวัตถุว่า การประชุมความร่วมมือการบูรณาการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณบูรณาการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดขึ้นเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจการดำเนินงานโครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร ๒.เพื่อระดมความคิดเห็น คัดสรรสถานที่ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกประจำจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ๓.เพื่อบูรณาการหน่วยงานส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 20 จังหวัดรวมมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 60 ท่าน

          โดยได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทน ในฐานะที่ปรึกษาโครงการระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด พัฒนาชุมชนและตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น ทั้งนี้ ยังมุ่งเน้นให้นักศึกษาจากสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้มีโอกาสเข้าร่วมฝึกประสบการณ์และร่วมดำเนินกิจกรรมในโครงการ เพื่อส่งเสริมและสร้างการเรียนรู้ที่สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริง

          กิจกรรมการประชุมความร่วมมือการบูรณาการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจรครั้งนี้ ในช่วงเช้า ได้มีการชี้แจงที่มา และรูปแบบการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ โดยเน้นการปฏิบัติงานอย่างมีส่วนร่วมและบูรณาการการทำงานจากหน่วยงานทั้งภาครับและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว  และช่วงบ่าย เป็นการระดมความคิดเห็นจากคณะทำงานและที่ปรึกษาโครงการเพื่อคัดสรรสถานที่ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกประจำแต่ละจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด โดยแบ่งเป็น  5 กลุ่มจังหวัดเป็นคณะทำงานร่วมกัน ได้แก่ 1. กลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด สารคาม ขอนแก่น กาฬสินธุ์  2. กลุ่มจังหวัดหนองคาย เลย อุดร หนองบัวลำภู 3. กลุ่มจังหวัด

ข่าว : วินัย ชุ่มอภัย 

ภาพ/ปกข่าว : วีรพล คำสุวรรณ 
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  43  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม
  คณะครุศาสตร์ จัดอบรมให้ความรู้ QA FOR Fun ให้นศ.หวังกระตุ้น ส่งเสริมให้ มีส่วนร่วมในกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษา   
  พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
  นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าพบอธิการบดี ก่อนมุ่งสู่ มหาวิทยาลัยกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน   
  ม.กาฬสินธุ์ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชี้หนทาง ประกอบการตัดสินใจ สู้อนาคตที่ดี   
  คณะครุศาสตร์ เตรียมความพร้อมให้นศ.เพื่อการทำงาน และปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560  
     ขอแสดงความอาลัยและเสียใจอย่างยิ่งต่อการจากไปของ ศ.นพ.ดร.เรือน สมณะ(ราชบัณฑิต)
     ขอแสดงความอาลัยและเสียใจอย่างยิ่งต่อการจากไปของ ศ.นพ.ดร.เรือน สมณะ(ราชบัณฑิต)

     คณะครุศาสตร์ จัดอบรมให้ความรู้ QA FOR Fun ให้นศ.หวังกระตุ้น ส่งเสริมให้ มีส่วนร่วมในกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษา
     คณะครุศาสตร์ จัดอบรมให้ความรู้ QA FOR Fun ให้นศ.หวังกระตุ้น ส่งเสริมให้ มีส่วนร่วมในกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษา

     พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์กับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

     นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าพบอธิการบดี ก่อนมุ่งสู่ มหาวิทยาลัยกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
     นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าพบอธิการบดี ก่อนมุ่งสู่ มหาวิทยาลัยกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

     ม.กาฬสินธุ์ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชี้หนทาง ประกอบการตัดสินใจ สู้อนาคตที่ดี
     ม.กาฬสินธุ์ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชี้หนทาง ประกอบการตัดสินใจ สู้อนาคตที่ดี  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU