ค้นหาข่าว :
 
  สภาคณาจารย์ฯม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ 5 สถาบันจัดประชุมวิชาการ ปอมท. “กระทรวงอุดมศึกษาแก้ปัญหาการศึกษาได้จริงหรือ”
  หมวด  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม   วันที่ประกาศ  30-11-2560   ผู้ประกาศ  วินัย ชุ่มอภัย

ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ร่วมกับสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน , สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยนครพนม สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “กระทรวงอุดมศึกษาแก้ปัญหาการศึกษาได้จริงหรือ”และการประกาศเกียรติคุณผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติและนำเสนอผลงานการวิจัยสหวิทยาการ(Interdisciplinary Conference)

ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ้นเซส จังหวัดขอนแก่น

วัตถุประสงค์ในการจัดการ

๑. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ระดมความความคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาไทยภายใต้สถานะการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ

๒. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ที่พึงประสงค์ของกระทรวงอุดมศึกษาสถาบันการศึกษา ผู้บริหารและบุคลากร ในสถานศึกษาต่อปัญหาการศึกษาของชาติ

๓. เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่และการประกวดผลงานทางวิชาการ การวิจัยด้านการเรียนการสอนสาขาต่างๆ การบูรณา การการวิจัยกับการเรียนการสอน และการนำไปใช้ประโยชน์แก่สังคม

๔. เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัล “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของที่ประชุมประธาน สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าใจถึงทิศทางในอนาคตของอุดมศึกษาไทย ตระหนักและเตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อรองรับปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

๒. การสร้างแรงบันดาลใจแก่บุคลากรในสถานศึกษาทุกระดับ สามารถน าความรู้และแนวคิดไปใช้ในการพัฒนาตนพัฒนางาน รวมทั้งเป็นการเชื่อมโยงและขยายเครือข่ายนักวิจัยระบบการศึกษาไทย

๓. การเชิดชูเกียรติผู้ที่ได้รับรางวัล“อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ”จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาได้ยึดมั่นและปฏิบัติตาม

๔. การนำเสนอผลสรุปจากการประชุมต่อผู้บริหารประเทศ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาไปในทิศทางที่ดีขึ้น ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๐๐ คน ประกอบด้วย

๑. นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

๒. ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ

๓. ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ

๔. ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

๕. นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัย

๖. ประธานและกรรมการ สภาคณาจารย์ สภาอาจารย์ สภาพนักงาน สภาข้าราชการและสภาคณาจารย์และพนักงาน ของสถาบันอุดมศึกษา

๗. คณาจารย์และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา

๘. ผู้บริหารและบุคลากรในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา

๙. ผู้สนใจทั่วไปและสื่อมวลชน

ส่งผลงาน/บทคัดย่อ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ แจ้งผลการคัดเลือกผลงาน ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ส่งบทความสั้นฉบับสมบูรณ์ภายใน ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ้นเซส จังหวัดขอนแก่น

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐เวลา ๑๓.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. การประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐(ห้องศรีจันทร์)

ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. พิธีเปิด บรรยายพิเศษ

เรื่อง “อนาคตการศึกษาต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. มอบโล่ อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย  เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. บรรยายพิเศษ “ทางเลือกและทางรอดของสถาบันอุดมศึกษาภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษา” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงษ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวรเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. บรรยายพิเศษ “การปรับเปลี่ยนวิธีคิดกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ (ห้องหน้าเมือง) บรรยายพิเศษ “ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยไทย”โดย รองศาสตราจารย์ จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ห้องหลักเมือง) เวลา ๑๔.๔๕ – ๑๖.๑๕ น. บรรยายพิเศษ “วิกฤติการแข่งขันและความอยู่รอดของสถาบันอุดมศึกษา” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บวร ปภัสราทร ที่ปรึกษาอาวุโสคณบดีด้านวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ห้องหน้าเมือง)

บรรยายพิเศษ “กฎหมายเกี่ยวกับการกระทรวงอุดมศึกษา” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ห้องหลักเมือง)เวลา ๑๖.๑๕ – ๑๗.๓๐ น. เยี่ยมชมการแสดง และการประกวดบทความทางวิชาการ (โปสเตอร์)เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. งานเลี้ยงรับรอง (ห้องศรีจันทร์) ธีมชุดผ้าไทย พื้นเมืองอีสาน วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. เสวนา “กระทรวงการอุดมศึกษา แก้ปัญหาการศึกษาได้หรือไม่ ?”โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธาน ทปอ.อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร/ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดการ ประธานที่ปรึกษา ทปสท.รองศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย พุทธวงศ์  เลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (CHES)  รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย ประธาน ปอมท. (ผู้ดำเนินรายการ)  ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบังเวลา ๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. มอบรางวัลบทความวิชาการดีเด่น และพิธีปิด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย ประธาน ปอมท.เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ศึกษาศิลปวัฒนธรรมอีสาน ๑) พระธาตุขามแก่น หมู่บ้านโคกสง่า และ เขื่อนอุบลรัตน์ ๒) วัดหนองแวง (พระธาตุ ๙ ชั้น) วัดทุ่งเศรษฐี และ วัดป่าแสงอรุณ
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  45  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม
   คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการ การประเมินมาตรฐานการผลิตตามสภาพจริง   
  สืบสานประเพณี พิธียกเสาเอก ตั้งศาลปู่ตาพญาหมื่นตื้อหลังใหม่ สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวม.กาฬสินธุ์ 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.กาฬสินธุ์ น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย” 
  ม.กาฬสินธุ์ ร่วมลงนาม MOU กับเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 5 จังหวัด “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” 
  ม.กาฬสินธุ์ ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาสมุนไพรให้สามารถนำมาใช้อย่างมีคุณภาพ สร้างมูลค่าและเพิ่มรายได้ ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมวิชาการการพัฒนาสมุนไพร 
      คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการ การประเมินมาตรฐานการผลิตตามสภาพจริง
      คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการ การประเมินมาตรฐานการผลิตตามสภาพจริง

     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผลการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผลการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

     สืบสานประเพณี พิธียกเสาเอก ตั้งศาลปู่ตาพญาหมื่นตื้อหลังใหม่ สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวม.กาฬสินธุ์
     สืบสานประเพณี พิธียกเสาเอก ตั้งศาลปู่ตาพญาหมื่นตื้อหลังใหม่ สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวม.กาฬสินธุ์

     เชิญชมการแสดงละครนอก เรื่อง สังข์ทอง ตอนท้าวสามนต์ให้ลูกเขยหาปลา ๕ ต.ค. ๖๑
     เชิญชมการแสดงละครนอก เรื่อง สังข์ทอง ตอนท้าวสามนต์ให้ลูกเขยหาปลา ๕ ต.ค. ๖๑

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.กาฬสินธุ์ น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย”
     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.กาฬสินธุ์ น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย”  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU