ค้นหาข่าว :
 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติการออกพื้นที่เก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์สินค้าระดับจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  หมวด  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม   วันที่ประกาศ  16-11-2560   ผู้ประกาศ  วินัย ชุ่มอภัย

           รองศาสตราจารย์ดร.สุพรรณ  สุดสนธิ์  รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติการออกพื้นที่เก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์สินค้าระดับจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

            รองศาสตราจารย์ดร.สุพรรณ  สุดสนธิ์  กล่าวว่า “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติการออกพื้นที่เก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์สินค้าระดับจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” นับว่าเป็นสิ่งน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง สำหรับมหาวิทยาลัยและบุคลากรทุกคนที่มีโอกาสได้เข้ารับการอบรมและร่วมวิจัยในครั้งนี้ “โครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร ภายใต้แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑”ที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นโครงการที่ดี และเป็นโอกาสดีของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์   ที่จะนำเอาความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์กร ไปพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวระดับประเทศ และเป็นโอกาสดีที่บุคลากรที่ร่วมวิจัยทุกท่านจะได้รับประสบการณ์และความรู้ ในการดำเนินการวิจัยในครั้งนี้   ซึ่งจะเห็นได้ว่า เมื่อประเทศก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทรัล รัฐบาลในให้ความสำคัญด้านการวิจัยในเชิงบูรณาการในทุกๆภาคส่วน โดยมุ่งเน้นการสร้างรายได้ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด และผู้นำประเทศเองต้องอาศัยหน่วยงานที่มีองค์ความรู้ดังกล่าว มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ให้เข้มแข็งมากขึ้น  และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และนักวิจัยทุกท่านที่ร่วมวิจัยในครั้งนี้ ท่านคือกำลังสำคัญของประเทศ ที่จะดำเนินการวิจัยให้เกิดดังกล่าว ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

           หลังจากผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ร่วมอบรมทุกท่าน จะได้นำความรู้ ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการวิจัยให้ได้มากที่สุด ขอขอบคุณ คณะวิทยากร ผู้เข้าร่วมอบรม ตลอดจนทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ดำเนินโครงการวิจัยในครั้งนี้

            ดร.เจษฎา สิงห์ทองชัย ในนามของ ฝ่ายจัดการอบรม ได้กล่าว่า การอบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติการออกพื้นที่เก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์สินค้าระดับจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ” ในวันนี้           

            ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการย่อย โครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร ภายใต้แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับงบประมาณในการดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อเพิ่มโอกาสการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับแต่ละจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  2. เพื่อส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวช่วยสร้างการรับรู้แก่นักท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น
  3. เพื่อสร้างความร่วมมือและบูรณาการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งในแต่ละจังหวัดและต่างพื้นที่ อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมการท่องเที่ยว

            ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และมีความพร้อมในการออกพื้นที่เก็บข้อมูล การพัฒนาโปรแกรม พัฒนาสื่อต่างๆ ร่วมถึงนำนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้ ไปใช้ในการดำเนินการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

            ในการสัมมนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมในการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 60 คน ประกอบด้วยคณะกรรมการดำเนินการวิจัย อาจารย์ และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  โดยมีกำหนดการอบรมคือ  ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมช่อตะแบก มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  พื้นที่นามน

วินัย ชุ่มอภัย     :  ข่าว

วีรพล คำสุวรรณ : ภาพ/ปกข่าว
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  45  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม
  คณะครุศาสตร์ จัดอบรมให้ความรู้ QA FOR Fun ให้นศ.หวังกระตุ้น ส่งเสริมให้ มีส่วนร่วมในกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษา   
  พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
  นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าพบอธิการบดี ก่อนมุ่งสู่ มหาวิทยาลัยกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน   
  ม.กาฬสินธุ์ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชี้หนทาง ประกอบการตัดสินใจ สู้อนาคตที่ดี   
  คณะครุศาสตร์ เตรียมความพร้อมให้นศ.เพื่อการทำงาน และปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560  
     ขอแสดงความอาลัยและเสียใจอย่างยิ่งต่อการจากไปของ ศ.นพ.ดร.เรือน สมณะ(ราชบัณฑิต)
     ขอแสดงความอาลัยและเสียใจอย่างยิ่งต่อการจากไปของ ศ.นพ.ดร.เรือน สมณะ(ราชบัณฑิต)

     คณะครุศาสตร์ จัดอบรมให้ความรู้ QA FOR Fun ให้นศ.หวังกระตุ้น ส่งเสริมให้ มีส่วนร่วมในกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษา
     คณะครุศาสตร์ จัดอบรมให้ความรู้ QA FOR Fun ให้นศ.หวังกระตุ้น ส่งเสริมให้ มีส่วนร่วมในกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษา

     พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์กับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

     นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าพบอธิการบดี ก่อนมุ่งสู่ มหาวิทยาลัยกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
     นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าพบอธิการบดี ก่อนมุ่งสู่ มหาวิทยาลัยกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

     ม.กาฬสินธุ์ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชี้หนทาง ประกอบการตัดสินใจ สู้อนาคตที่ดี
     ม.กาฬสินธุ์ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชี้หนทาง ประกอบการตัดสินใจ สู้อนาคตที่ดี  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU