ค้นหาข่าว :
 
  สาขาพัฒนาสังคม ร่วมกับเครือข่ายจิตอาสาจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานมหกรรมจิตอาสา“แรงบันดาลใจสร้างสุข สู่การค้นหาชีวิตและการเปลี่ยนแปลงสังคม”
  หมวด  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม   วันที่ประกาศ  15-11-2560   ผู้ประกาศ  วินัย ชุ่มอภัย

 

          อาจารย์ธวัชชัย เคหะบาล รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.ธิติพัทร บุญปก อาจารย์ประจำสาขา พัฒนาสังคม  และนักศึกษาสาขาพัฒนาสังคม  ร่วมกับเครือข่ายจิตอาสาจังหวัดกาฬสินธุ์   จัดงานมหกรรมจิตอาสา“แรงบันดาลใจสร้างสุข สู่การค้นหาชีวิตและการเปลี่ยนแปลงสังคม”วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กิจกรรมก่อนวันงานเริ่มตั้งแต่ วันที่ 9 กันยายน 2560  เครือข่ายมีกิจกรรมธรรมยาตราลุ่มลำน้ำปาว ครั้งที่ 2 ทั้งการ ปั่น รักษ์ ปาว  การเดินธรรมยาตรา ตั้งแต่ต้นน้ำลำปาว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี มาจนถึง ศาลเจ้าพ่อโสมพะมิตร ในเมืองกาฬสินธุ์  มีพิธีสืบชะตาสายน้ำลำปาว เพื่อรณรงค์บอกกเล่าสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยการปั่นจักรยานและเดินธรรมยาตราและเพื่อสร้างสำนึกรักท้องถิ่นและรักษ์สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดยมีเครือข่ายร่วมจัด คือ

        1.โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาด้วยจิตตปัญญาภายใต้นิเวศวัฒนธรรมท้องถิ่นลุ่มน้ำปาว

        2.ชมรมเพื่อนธรรมชาติจังหวัดกาฬสินธุ์

        3.ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ เครือข่ายนักวิจัยท้องถิ่น

        4.กลุ่มจักรยานคุณธรรม

        5.ชมรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

        6.สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

        7.สาขานิเทศศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

        8.เครือข่ายตลาดสีเขียวจังหวัดกาฬสินธุ์

        9.ชมรมคนรักษ์ธรรม

      10.เครือข่ายคนรักษ์สุขภาพ

            กิจกรรมในวันงาน วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับเกียรติจาก นายเธียรชัย อัจฉริยะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกล่าวรายงานโดยนายสมเจตน์  ไชยลาภ หัวหน้าโครงการจิตอาสาฯ  มี ผศ.ดร.คมสนทิ์ ขจรปัญญาไพศาล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ร่วมต้อนรับพร้อมเครือข่ายจิตอาสาจังหวัดกาฬสินธุ์ และมีกิจกรรมหลักๆ ได้แก่ การจัดแสดงนิทรรศการเครือข่ายจิตอาสาจังหวัดกาฬสินธุ์ และ มหาสารคาม การแสดงศิลปวัฒนธรรม การปาฐกถา เรื่อง “แรงบันดาลใจสร้างสุข สู่การค้นหาชีวิตและการเปลี่ยนแปลงสังคม”โดย  นักสร้างสุข คุณโจน  จันได ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ร้านพันพัน) จ.เชียงใหม่ กิจกรรมการเสวนาเรื่อง “ความสุข การงาน และชีวิต” ตัวแทนเครือข่ายจิตอาสา  และ พิธีประกาศเจตนารมณ์จิตอาสา “รวมพลังจิตอาสา” โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 คน

            ผลการจัดงานเกิดการกระตุ้นจิตอาสาโดยเฉพาะด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมแม่น้ำสายหลักลำน้ำปาว ที่เป็นเสมือนสายเลือกของคนกาฬสินธุ์  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย การสร้างเครือข่ายจิตอาสาให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น  และ เครือข่ายจิตอาสาจังหวัดกาฬสินธุ์มีพันธะสัญญาในการร่วมจัดงานธรรมยาตราลุ่มน้ำลำปาว ครั้งที่ 3 ในปีต่อไป

 
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  31  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม
  ผู้บริหารม.กาฬสินธุ์ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุน “คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ณ วัดป่าพุทธมงคล ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาสินธุ์   
  ผู้บริหารม.กาฬสินธุ์ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า “ชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมความสามัคคี สมานฉันท์” ประจำปี 2561 ครั้งที่ 4/2561   
  นักวิจัยโครงการ เก็บข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  ม.กาฬสินธุ์สืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 
  อ.อัดชา เหมันต์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ในงาน Thailand Innovation Hubs 4.0 
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิิทธิสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 - 5 ปี
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิิทธิสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 - 5 ปี

     ผู้บริหารม.กาฬสินธุ์ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุน “คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ณ วัดป่าพุทธมงคล ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาสินธุ์
     ผู้บริหารม.กาฬสินธุ์ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุน “คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ณ วัดป่าพุทธมงคล ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาสินธุ์

     ผู้บริหารม.กาฬสินธุ์ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า “ชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมความสามัคคี สมานฉันท์” ประจำปี 2561 ครั้งที่ 4/2561
     ผู้บริหารม.กาฬสินธุ์ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า “ชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมความสามัคคี สมานฉันท์” ประจำปี 2561 ครั้งที่ 4/2561

     นักวิจัยโครงการ เก็บข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
     นักวิจัยโครงการ เก็บข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

     ม.กาฬสินธุ์สืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561
     ม.กาฬสินธุ์สืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU