ค้นหาข่าว :
 
  ม.กาฬสินธุ์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ผลการประเมินอยู่ในระดับดี
  หมวด  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม   วันที่ประกาศ  11-10-2560   ผู้ประกาศ  วินัย ชุ่มอภัย

          ระหว่างวันที่ 21 - 22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมดอกคูณ  ชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กลุ่มงานประกันคุณภาพและมาตาฐานการศึกษา ได้จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับสถาบัน  ประจำปีการศึกษา 2559 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขชัย  เจริญไวยเจตน์  ให้เกียรติเป็นประธาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขชัย  เจริญไวยเจตน์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้ว่า

       1. เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามเกณฑ์การประเมินขององค์ประกอบคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษา

       2. เพื่อรายงานผลการตรวจประเมินต่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สภามหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

       3. เพื่อให้มหาวิทยาลัยทราบสถานภาพของตนเองอันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมายและเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้

       4. เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อนำไปปรับปรุงผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และเพื่อยกระดับขีดความสามารถของสถาบัน     

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขชัย  เจริญไวยเจตน์  เผยว่า ซึ่งคณะกรรมการตรวจประเมินได้ยืนยันผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี การศึกษา 2559  ผ่านระบบ CHE QA Online ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)จำนวน ๕ องค์ประกอบ ๑๓ ตัวบ่งชี้ เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยได้คะแนนการประเมินเฉลี่ย ๓.๖๑ คะแนนในนามมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย

     1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  ภู่พัฒน์วิบูลย์              

     2.  รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์                            

     3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์            ณัฐวดี  พัฒนโพธิ์               

     4.  อาจารย์ ดร.อมร  มะลาศรี                                     

     5.  นายกัมปนาท   อาชา                                             

อีกทั้งต้องขอขอบคุณบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

 

วินัย ชุ่มอภัย       : ภาพ/ข่าว

วีรพล คำสุวรรณ : ปกข่าว
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  130  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม
  ม.กาฬสินธุ์ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต “คนกาฬสินธุ์ไม่เอาคนโกง“ พร้อมคว้ารางวัลชนะเลิศขบวนรณรงค์ต่อต้านการทุจริต    
  ม.กาฬสินธุ์ อบรมบริหารจัดการขยะชุมชนภายใต้โครงการ “การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม”   
  สภาคณาจารย์ฯม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ 5 สถาบันจัดประชุมวิชาการ ปอมท. “กระทรวงอุดมศึกษาแก้ปัญหาการศึกษาได้จริงหรือ” 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติการออกพื้นที่เก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์สินค้าระดับจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
  อธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่2/2560 
     ม.กาฬสินธุ์ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต “คนกาฬสินธุ์ไม่เอาคนโกง“ พร้อมคว้ารางวัลชนะเลิศขบวนรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
     ม.กาฬสินธุ์ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต “คนกาฬสินธุ์ไม่เอาคนโกง“ พร้อมคว้ารางวัลชนะเลิศขบวนรณรงค์ต่อต้านการทุจริต

     ม.กาฬสินธุ์ อบรมบริหารจัดการขยะชุมชนภายใต้โครงการ “การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม”
     ม.กาฬสินธุ์ อบรมบริหารจัดการขยะชุมชนภายใต้โครงการ “การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม”

     โครงการอบรม “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กับการปฏิบัติงานอย่างไรไม่ต้องรับโทษ“
     

     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิยืนยันสิทธิ (Clearing House) เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ปี โดยระบบการรับด้วย Portfolio รอบที่ 1/1 ประจำปีการศึกษา 2561
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิยืนยันสิทธิ (Clearing House) เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ปี โดยระบบการรับด้วย Portfolio รอบที่ 1/1 ประจำปีการศึกษา 2561

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิิทธิเข้าศึกษา โดยระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี และหลักสูตร 3 ปี เทียบโอนรายวิชา
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิิทธิเข้าศึกษา โดยระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี และหลักสูตร 3 ปี เทียบโอนรายวิชา  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU