ค้นหาข่าว :
 
  กำหนดพิธีการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  02-10-2560   ผู้ประกาศ  นายสนามชัย บริบูรณ์

 

กำหนดพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร

ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559

-----------------------------

ตอบรับการเข้าร่วม พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559

1. เว็บไซต์ ตอบรับการเข้าร่วม >> http://academic.ks.ksu.ac.th/web_degree/

-------------------------------------

วันพฤหัสบดีที่ 9 และ วันศุกร์ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน 2560 (ซ้อมย่อย ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์)
** ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 15  ชั้น 9 ห้องประชุมแพรวา (วันซ้อมย่อย)

    - กำหนดการวันซ้อมย่อย วันที่ 9-10 พฤศิจกายน 2560  >>Download Fiel

                         ค่าใช้จ่าย วันที่ 9  พฤศจิกายน 2560

   ๑.  ค่าใช้จ่ายในวันซ้อมย่อย                                                                                          1,200  บาท

   ๒.  ประมาณการค่ารูปหมู่ (ความประสงค์ของมหาบัณฑิตและบัณฑิต)                           200   บาท 

                                    รวม                                                                                1,400   บาท

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 (ช่วงบ่าย(วันซ้อมใหญ่) 
** ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลองหก) บัณฑิตแต่งกายด้วยชุดครุย เหมือนวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจริง 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 (ช่วงบ่าย) (วันรับจริง) 
-- ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลองหก) เป็นวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

ตรวจสอบแถวที่นั่ง พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559

1. คณะเทคโนโลยีสังคม  ระดับปริญญาตรี  >>Download Fiel

2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ระดับปริญญาตรี  >>Download Fiel 

3. ระดับปริญญาโท ทั้ง 2 คณะ  >>Download Fiel.

ตอบรับการเข้าร่วม พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559

1. เว็บไซต์ ตอบรับการเข้าร่วม >> http://academic.ks.ksu.ac.th/web_degree/

การแต่งกาย

 

 

สอบถามเพิ่มเติม   086-4584365  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศ คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ แทนตำแหน่งว่าง พ.ศ. 2560 
  ชมฟรี ละครเสภา เรื่อง กากี ตอนพญาครุฑลักนางกากี  
  เชิญบุคลากร และหน่วยงานต่างๆ ร่วมประชาพิจารณ์ และ แสดงความคิดเห็น “(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)” 
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอเชิญชวนประดับธงชาติไทย 
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัตรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 
     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้ามอบดอกไม้จันทน์ให้แก่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้ามอบดอกไม้จันทน์ให้แก่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9
     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

     อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ม.กาฬสินธุ์ เข้าต้อนรับผู้ว่าราชการคนใหม่อย่างอบอุ่น
     อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ม.กาฬสินธุ์ เข้าต้อนรับผู้ว่าราชการคนใหม่อย่างอบอุ่น

     ม.กาฬสินธุ์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ผลการประเมินอยู่ในระดับดี
     ม.กาฬสินธุ์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ผลการประเมินอยู่ในระดับดี

     อธิการบดีม.กาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับเรือข่ายจิตอาสาประชารัฐจ.กาฬสินธุ์
     อธิการบดีม.กาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับเรือข่ายจิตอาสาประชารัฐจ.กาฬสินธุ์  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU