ค้นหาข่าว :
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์     
คณะครุศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ๙ มาตรฐาน จำนวน 3 รุ่น (อ่าน 166)  
คณะครุศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ๙ มาตรฐาน จำนวน 3 รุ่น ...
ม.กาฬสินธุ์ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาลัยฯครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (อ่าน 154)  
ม.กาฬสินธุ์ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาลัยฯครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ (ระบบรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 4,631)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ (ระบบรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2560 ...
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชัยธัช จันทร์สมุด ที่ได้รับโล่รางวัลพระราชทานนักวิจัยดีเด่น (อ่าน 341)
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชัยธัช จันทร์สมุด ที่ได้รับโล่รางวัลพระราชทานนักวิจัยดีเด่น ...
โครงการบริการวิชาการ “การเลือกใช้และการทดสอบบรรจุภัณฑ์อย่างง่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร“ วันที่ 17 ธันวาคม 2559  (อ่าน 201)
ณ ห้องปฏิบัติการเคมีอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในเมือง วันที่ 17 ธันวาคม 2559 เวลา 08.00 น. - 17.00 น. ...
กำหนดการลงทะเบียนเรียนและวิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1,173)
กำหนดการลงทะเบียนเรียนและวิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ...
  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม     
ม.กาฬสินธุ์ จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (อ่าน 31)  
ม.กาฬสินธุ์ จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ...
นายกเหล่ากาชาดกาฬสินธุ์ เยี่ยมเยือน นศ.ทุนสมเด็จพระเทพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อ่าน 22)  
นายกเหล่ากาชาดกาฬสินธุ์ เยี่ยมเยือน นศ.ทุนสมเด็จพระเทพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ...
นักเรียนแห่สอบรอบรับตรง ม.กาฬสินธุ์ อย่างล้นหลาม  (อ่าน 167)  
นักเรียนแห่สอบรอบรับตรง ม.กาฬสินธุ์ อย่างล้นหลาม ...
สาขาวิชาภาษาไทย ม.กาฬสินธุ์ จัดมหกรรมตุ้มโฮมวิชาการ “งานวัดภาษาไทย”  (อ่าน 92)  
สาขาวิชาภาษาไทย ม.กาฬสินธุ์ จัดมหกรรมตุ้มโฮมวิชาการ “งานวัดภาษาไทย” ...
คณะครุศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ ประชุมชี้แจง นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ๒“ (อ่าน 140)  
คณะครุศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ ประชุมชี้แจง นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ๒“ ...
รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ (อ่าน 118)  
รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ ...
  ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์     
ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการ ให้ข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกาาไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฎิบัติวิจัยภายในประเทศ พ.ศ.๒๕๕๙ (แก้ไข) (อ่าน 251)
ประกาศ การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2559 (อ่าน 266)
ประกาศ คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2559 (อ่าน 268)
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงาน การเงิน การจัดหารายได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 195)
ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการ ให้ข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกาาไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฎิบัติวิจัยภายในประเทศ พ.ศ.๒๕๕๙ (อ่าน 178)
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องอัตราเบี้ยประชุม พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 200)
  ข่าวสารการวิจัย อบรม สัมมนา     
ม.กาฬสินธุ์ จัดประชุมปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร เพื่อสอดคล้อง กับ Thailand 4.0 (อ่าน 379)
ม.กาฬสินธุ์ จัดประชุมปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร เพื่อสอดคล้อง กับ Thailand 4.0 ...
ม.กาฬสินธุ์ผนึก ม.สุโขทัย “เสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย“ (อ่าน 473)
รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ เปิดอบรมโครงการ“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่“(แม่ไก่)หวังการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ (อ่าน 519)
ฝ่ายงานกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เสริมทักษะความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา แก่สโมสรนักศึกษา (อ่าน 372)
ม.กาฬสินธุ์ร่วมกับสสส.จัดโครงการสุขภาวะที่ดีตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจอินทรีย์อย่างสมดุล โดยการจัดการภายในชุมชน  (อ่าน 470)
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมบนสมาร์ทโฟน(m-Learning via iOS) สำหรับบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาที่สนใจ (อ่าน 114)
  ข่าวรับสมัครงาน     
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง ครั้งที่ 12/2559 (อ่าน 241)09-01-2560  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา กำหนดวัน เวลาและสถานที่การประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2559 (อ่าน 379)04-01-2560  
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ครั้งที่ 6/2559 (อ่าน 665)29-12-2559
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 13/2559 ตำแหน่ง นักพัฒนาการกีฬา จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 124)29-12-2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2559 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (อ่าน 366)29-12-2559
  ข่าวสอบราคา ประกวดราคา     
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิต ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ รายการ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (อ่าน 24)12-01-2560  
ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิต ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ รายการ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (อ่าน 66)06-01-2560  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดครุภัณฑ์หุ่นจำลองฝึกทำคลอดและฝึกตัดเย็บและอุปกรณ์ดันศรีษะทารก แบบเต็มตัว จำนวน 1 ชุด (อ่าน 26)06-01-2560  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน (อ่าน 33)06-01-2560  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์พัดลมโคจรแบบติดเพดานขนาด 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 400 ตัว  (อ่าน 37)06-01-2560  
 


  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU